คะแนนสะสม GAD Thailand Championship 2021

คะแนนสะสม 2021

NAME

Class

คะแนน

ครั้ง

วิศรุต เรืองโวหาร S 380 4
พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ S 280 3
กันตธีร์ ทิฐินันท์กันต์ S 280 3
ปิติภัทร ปัญจธนศักดิ์ S 200 2
ณภัทร สุนทรญาณกิจ S 100 1
ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง S 100 1
กตัญญู ชาระ AB 740 9
ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ AB 670 8
รัชชานนท์ นาคามูระ AB 470 6
ภูมิภัทร สุพรรณนิล AB 400 6
ปุณณสิน รุ่งเรืองนพรัตน์ AB 360 5
จิรทีปต์​ ศิริเกียรติสกุล​ AB 270 3
ภัควัต เภอแสละ AB 200 3
บุระ ชวาลศิลป์ AB 200 2
กัลย์ยศ รุ่งแสง AB 190 4
ศุภกร เทวะผลิน AB 160 3
นิชคุณ ปิตกาญจนกุล AB 130 2
วนิทกร สุวรรณเมือง AB 130 2
นิธิกิตติ์ เตโชกิจสวโรจน์ AB 100 1
ณัฐฐพงษ์ แม้นชื่น AB 100 1
นรบดินทร์ แสวงดี AB 90 1
ธกฤษณ์ วงศ์วิวัฒน์เสรี AB 80 1
นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ AB 80 1
ธัญศรุตฆ์ อรัญ AB 70 1
บุญนิธิ สีมณี AB 60 1
ธีรเดช ผลิพัฒน์ AB 60 1
ธนโชติ ธชณรงค์ AB 55 2
มาตุภูมิ สินสมบัติ AB 40 1
ปิตุภูมิ สินสมบัติ AB 10 1
สุพิชญา หอมพวงภู่ AG 840 9
ญาณิศา พศวัตร AG 430 6
มาริษา โตใจ AG 420 5
พัชรวลัย วรรธนะเมธาวงศ์ AG 260 3
จิดา จิรวัชรเดช AG 260 3
ธนพร วุฒิพานิช AG 250 4
ชุติกาญจน์ เพิ่มทองมาก AG 240 3
สุชาครีส์ หอมพวงภู่ AG 200 3
ธนพร บัวกอง AG 180 3
ตามตน นิวาศานนท์ AG 150 2
จิรัชยา ชีวศุภกร AG 100 1
พิชญ์นาฏ พงษ์ธรรมรักษ์ AG 100 1
สุชาคีรส์ หอมพวงภู่ AG 100 1
ณัชชา ไชยสุทธิเมธีกุล AG 90 1
ณัชชา มากมณี AG 90 1
กมลกาญจน์ พิธิยานุวัฒน์ AG 70 1
อภิรตา เจ้าทรัพย์ AG 40 1
ธนภัทร ลิ้มวิลัย BB 760 8
นรวร เกตุมงคลฉวี BB 520 7
ศิวกร ประทีปเสน BB 200 4
ภาคิน บุญสุขโชติ BB 170 2
ณวิภาส โฆสิตคุณ BB 170 2
พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ BB 160 2
พงศ์อดิศร์ โตวณะบุตร BB 150 2
วชิรวิทญ์ เชยตระกูล BB 140 3
สัพพสิทธิ์ สิริเจริญสุข BB 130 3
ชาทัด สิทธิ BB 120 2
นพรุจ ภู่จันทร์ BB 100 1
อติกันต์ วงษ์ประดิษฐ์ BB 90 1
ภูวดล ชุนดี BB 80 1
นรบดินทร์ แสวงดี BB 80 1
วิชยุตม์ สุดสวาสดิ์ BB 80 2
ณฐโชค เจริญคมเมธา BB 70 1
ธนกร วชิรขจร BB 65 3
ปรินทร์วัฒน์ จตุรภักดิ์ BB 60 2
ธารินทร์ หาญพาณิชย์ BB 55 2
ภูมิ วัฒนศักดิ์พิศาล BB 50 1
กฤติน วิมลพุทธรัตน์ BB 40 1
ณธีนนท์ วรัชญ์ฟูตระกูล BB 40 1
ภคิน โสตภิภาพนุกูล BB 40 1
กฤตภาส นิติโยธิน BB 30 1
จิรัฏฐ์ จันทร์ภูผราสุข BB 20 3
ปิยะราช ผาสุขวงษ์ BB 10 1
กษิดิ์พิชญ์คุณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ BB 5 1
กิตินิติ วิลาวรรณ BB 5 1
ชาทัด  สิทธิ BB 5 1
ศุภกร เทวะผลิน BB 5 1
พัทธ์ธีรา เทวจินดาพันธุ์ BG 420 5
สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี BG 380 4
อนงค์ลักษณ์ เจนจิวัฒนกุล BG 300 4
ธนัชพร​ อินทร์​แสง​ BG 300 3
ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ BG 250 3
ณปภา นุชสวัสดิ์ BG 220 3
ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน BG 200 2
ศิวัชญา ดีจังวิภาต BG 180 3
รดา โชติสุวรรณ BG 170 3
ปทิตตา ขนอม BG 170 3
ภรณี ปิยวาจานุสรณ์ BG 150 3
ภูริภา วงษ์วิไลวารินทร์ BG 140 3
ศรัทธิยา ณ ระนอง BG 110 2
กรชนก ตรียกูล BG 100 1
ณัฐธิมา มุททาหัตถากร BG 90 1
ลภัสรดา เจ้าทรัพย์ BG 90 1
เขมนัฎฐ์ ศรลัมพ์ BG 90 1
ภวิษย์พร ปิยะศิริศิลป์ BG 80 1
ปราณปรียา สุภาพ BG 80 2
กานต์รวี ชมพูนุชธานินทร์ BG 70 1
พฤกษ์สิริ พฤกษ์ไพบูลย์ BG 70 1
ญาณิศา พศวัตร BG 70 1
สิริกร อนันตธนะสาร BG 60 1
ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย BG 60 1
นันท์ณภัส ชลเกตุ BG 50 1
สิทธิกร คุ้มถนอม CB 490 6
พสิษฐ์ ราตะกั่ว CB 440 5
นีรธรรม อ่อนอิน CB 390 5
ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ CB 350 6
ยศวัฒน์ พฤกษางกูร CB 340 6
อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล CB 320 4
ปรมิศวร์ แสงมณี CB 290 3
ณัฐวีณ์ ประทีปเสน CB 250 4
ธีทัต ศุภรัตโนดม CB 200 2
ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ CB 200 3
ปิยธัช แผนพงศ์ CB 130 3
กุลเดช สามเสน CB 130 2
อมเรศ คำสม CB 110 3
ปรัน ลิ้มลาภผล CB 100 2
กฤตเดช เพียรวิริยะ CB 95 2
ดริณ ณ ลำเลียง CB 90 1
ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล CB 90 2
ปภังกร มณีวงค์ CB 90 2
นาธัน พัฒนโสภณ CB 85 3
กฤษฎิ์กวิน​ ธรรศ ศักดิ์ศิลาพร CB 80 1
พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ CB 75 4
คุณานนต์ สมัยนิยม CB 75 2
พฤกษ์ศิระ พฤกษไพบูลย์ CB 70 1
กฤตชญา แซ่หยี่ CB 70 1
ธัญพิสิษฐ์ สันติวราพันธ์ CB 60 1
ศุภวุฒิ รุ่งโรจน์พัฒนเสรี CB 60 1
ภวิญ โสตภิภาพนุกูล CB 60 2
กัญจน์ภูมิ เตชปัญญากุล CB 55 3
พลศักดิ์ รอดนาโพธิ์ CB 55 3
บรรณวัฒน์ หาญสวัสดิ์ CB 55 3
อัครโภคิน แสนมาโนช CB 50 1
ปุญญพัฒน์ บุตรชาดา CB 50 1
พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ CB 50 1
จอมทัพต์ คิดควร CB 45 2
ราชสีห์ ณ ระนอง CB 40 1
ปริญ อภิสารธนรักษ์ CB 35 2
ณรัก โฆสิตคุณ CB 35 5
อนพัช พลเสนา CB 30 1
เอกภาคิน แซ่ลี้ CB 25 2
ธนัตถ์สิษฐ์ ภูริธีรางกูร CB 25 2
ภูริสักก์ จุลเนตร CB 20 1
ธันยธรณ์ ก๋ายศ CB 20 3
คิรากร ช่วยค้ำชู CB 20 1
พัชฏะ ปานมณี CB 15 3
ประคุณ ดีวิเศษพันธ์ CB 10 1
ภาม วัฒนศักดิ์พิศาล CB 10 1
ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ CB 5 1
พลาธิป หรรษนิมิตรกุล CB 5 1
ธีรพงศ์ เลิศธีรพงศ์ CB 5 1
ชยพัทธ์ ชัยยะยางกูร CB 5 1
ธภัทร มงคลรัตนชาติ CB 5 1
ฆเณศ เดชะวิกรม CB 5 1
สุภจักร ยั่งยืน CB 5 1
Juno Seok CB 5 1
นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิตร CB 5 1
ธนบดี ทวีปวรากุล CB 5 1
พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ CG 510 7
ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร CG 490 5
ศศิอรร์ วัฒนากร CG 300 3
นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ CG 190 2
เอริน หยาง CG 180 2
กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ CG 180 2
ภครมน ภู่ระหงษ์ CG 170 3
พัฒนียา นิลวาศ CG 170 2
สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล CG 130 2
มนัญชยา ศรีสุข CG 120 2
ณิชาภัทร ทองใบอ่อน CG 120 2
บุญญาดา ไตรโลกา CG 120 2
ปริยากร เสริบุตร CG 110 2
สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี CG 100 1
อนารญา ขุนเวียงจันทร์ CG 100 1
ชวิศา โกมลเกษรักษ์ CG 90 1
ภิญญาพัชญ์ กมลบวร CG 90 1
รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ CG 90 1
บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล CG 90 1
ปาณิสรา พันธ์ขาว CG 80 1
ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ CG 80 1
ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ CG 80 1
เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง CG 70 1
พราวพิชชา บุญประคอง CG 70 1
ภัทรานิษฐ์ รอดกลิ่น CG 70 2
ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ CG 50 1
ประภาสิริ จรุงธนกิจ CG 30 1
ธีรตา วัชรกิตติ CG 20 1
ชุฐิตาภัคษ์ นิลประดิษฐ CG 20 1
เอมปวีร์ กวินโกศลสิทธิ์ CG 10 1
ณณา ศรีสุข CG 10 1
ณัฐนันท์ บุณยตุลย์ CG 5 1
Koko Xu DB 440 5
รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ DB 390 5
ภัคภาคิน เชษฐพงศ์พันธุ์ DB 360 4
พีรณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล DB 340 4
เสฏฐวุฒิ วีระชุมพล DB 285 5
ปรีดี สุทธิพงศ์ DB 250 3
เจษฎา ช่วงประยูร DB 200 2
ภาริธ น้อยคง DB 200 8
ณสิริ โฆสิตคุณ DB 200 5
อัครินทร์ รัตรสาร DB 200 4
ปานปรีดิ์ สุทธิพงศ์ DB 190 3
ฐติพัทธ์ หัตถบดี DB 180 4
ภูริต วงศ์สว่าง DB 170 2
พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง DB 130 2
นัทกร เบ็ญนุกูล DB 100 1
กฤชณัฎฐ์ โชคดุลย์ DB 100 3
ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ DB 90 1
ศุภกฤต กิจชระโยธิน DB 90 2
ธีรคม นุชวงศ์ DB 85 3
ธัชกร ยามช่วง DB 80 1
คมก์รัฐ ธัญทวีวิเชียร DB 80 2
นนท์นวัชร บารมีไชยภัสร์ DB 80 3
ศศิวัฒน์  จวบสวัสดิ์ DB 60 1
วันกร เบ็ญนุกูล DB 60 1
พิสิษฐ์ อุปถัมพันธุ์ DB 55 3
อาชวิน สุนทรสุจริต DB 55 3
ธัญพิสิษฐ์ สันติสราพันธ์ DB 50 1
นภนต์ วุฒิหิรัญธำรง DB 40 1
ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ DB 30 1
ปัตย์คีรี ทรัพย์รุ่งเรือง DB 30 1
ปรรฐย์กร แรงกล้า DB 25 2
ธนันท์รัฐ รัตนศิริวิไล DB 20 1
อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ DB 20 1
พิชนันท์ ฤกษ์แสงศศิธร DB 15 3
อภิวัชร์ มณีเทพ DB 10 1
พณพล หงษ์จันทร์ DB 10 2
ณัฐวัฒน์ ชำนาญเวช DB 10 2
วราวิชญ์ นิธิประภา DB 5 1
ณฐกร รัชตไพศาล DB 5 1
ปัถย์คีรี ทรัพย์รุ่งเรือง DB 5 1
ภากร โชติวัฒนะพล DB 5 1
ตฤณ เจียรนันทะ DB 5 1
ณกร ศิลาจันทร์ DB 5 1
ธีรโชติ เข็มราช DB 5 1
ปิติ เดชธำรง DB 5 1
สาวิน แสนบุตร DB 5 1
ชัยพัฒน์ พงษ์ธานี DB 5 1
ชิน วนวิทย์ DB 5 1
ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ DB 5 1
ธาวิน ตั้งสุขสันต์ DB 5 1
ลภน สุคนธมาน DB 5 1
ภัทรกรณ์ปวัชต์​ ถิรปาล​วัฒน์​ DB 5 1
ฆัญธณาภัคษ์ นิลประดิษฐ DB 5 1
ธีทัต สวรรคทัต DB 5 1
เจตนิพัทธ์ ขันทะชา DB 5 1
ณพุทธ ตันติพจน์ DB 5 1
กัญจน์ จันทร์เนตร DB 5 1
ภูมิพัฒน์ เมฆะ DB 5 1
ธนธร ธนวีร์ธีรโชติ DB 5 1
เคเด้น อดุลยเดช DB 5 1
ณัฐกฤตา ทองรัตนะ DG 640 8
พอเพียง สงรัตน์ DG 570 9
พลอยชนก สวรรณจักร์ศรี DG 370 4
เพชรน้ำหนึ่ง ตวงรัตนกุล DG 360 4
ณิชนันทณ์ รติภูมิ DG 300 4
ณัฐารีย์ แสงบัว DG 295 6
ธีรตา วัชรกิตติ DG 290 5
มินยาภัทร ชัยยศบูรณะ DG 275 6
มีลักษณ์ อินทรลักษณ์ DG 240 3
ภิรัญญา พจน์ชัยกุล DG 215 6
สุพิชญา พรวิลาศสิริ DG 200 3
บุณยนุช ศุภกิจบุญชู DG 200 3
รวิภัทร ชลวีระวงศ์ DG 200 3
ปอแก้ว รุจิประชากร DG 170 5
กฤษณ์พรรณรจน์ กฤตมโนรถ DG 150 2
สิริยากร วงศ์สิริลักษณ์ DG 145 6
แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ DG 125 5
ณีรดา โชติชุม DG 120 4
ธีริน ตันติมูรธา DG 105 3
ณฐลี สินธุบดี DG 100 1
ณัทชารีย์ คุณปสุต DG 90 1
สิริวริศ พูลประเสริฐ DG 90 1
กวินทิพย์ รังสิมาภรณ์ DG 90 2
มรรษกร ธาราเดช DG 80 1
ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี DG 80 1
ณัชชา ก่อสินเจริญ DG 60 2
วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ DG 45 2
รับขวัญ แสงพฤกษ์ DG 45 3
ไกลกังวล จิระอรุณ DG 40 1
วรรณกร ฤกษ์สมถวิล DG 20 1
อรภิชา ตันจันทร์พงศ์ DG 10 1
ณิชกุล พินิจพิชิตกุล DG 5 1
กันย์สินี เต็มศรี DG 5 1
เตชินท์ ทองรัตนะ EB 560 8
ชลันธร เต็มอุดม EB 470 9
Yubo Shen EB 390 4
อัฐษกรณ์ หัตถบดี EB 340 4
ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา EB 320 6
ภาณุวิชญ์ อังกินันทน์ EB 270 4
ธนะดี ครองเพียรเลิศ EB 250 3
ธีรภัทร พศวัตร EB 240 6
ชยพัทธ์ ขาวมะลิ EB 195 4
กษม ลิมปิยากร EB 195 5
ไอวิน หยาง EB 190 2
วิน กนกภัยพิพัฒน์ EB 180 4
กฤตติภูมิ อภินันท์กูล EB 170 2
นคเรศ พงศ์ไพโรจน์ EB 155 3
มหาศาล ณ ระนอง EB 130 3
Skyy Wilding EB 100 1
ณัฏฐ์ ธีรัตน์พงษ์ EB 90 1
นฤพัลลภ แสนมาโนช EB 80 1
ภูบดี ไชยวงค์ EB 70 2
วศิน สันตานนท์ EB 70 2
ธนดล คงสิริ EB 70 2
ทินดล ทองดี EB 70 3
อชิตะ ภูริธีรางกูร EB 65 4
ปัณณพัฒน์ ชำนาญเวช EB 65 3
สิงหา มธุรพร EB 55 3
กิตติ์โภคิน วนะเกียรติกุล EB 40 1
กิตติพัฒน์ กิจชัชวาลย์กุล EB 40 1
ณธาร นาคะนิธิ EB 40 3
ปุณณวิช อุดมสุข EB 35 2
พิชญพล เตชะธีราวัฒน์ EB 30 1
พชร กรัตนุตถะ EB 20 3
ปัณฑ์ กอบกัยกิจ EB 20 3
นภนต์ ปราโมช ณ อยุธยา EB 15 2
ภาสกร ธนกุลปรีชา EB 15 3
ตฤณ สินธุสุวรรณ EB 15 3
ศรัณย์ปภณ กุลรัตน์ชล EB 10 1
อิทธ์ณณัฏฐ์ เมฆไหวธนกิจ EB 10 2
ภคพงษ์ คงจันทร์ EB 10 2
ทีปกร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา EB 10 2
กันตภณ งามจิตรกุล EB 5 1
พร้อมพุฒิ บุญพิเชฐวงศ์ EB 5 1
ปราณภู ศรีบัว EB 5 1
กวิน บางกุลธรรม EB 5 1
ศุภธัช เดชะรินทร์ EB 5 1
ภูภวิน ดุสิตภิรมย์ EB 5 1
ธีทัต รัตวงศา EB 5 1
ธีธัช มงคลรัตนชาติ EB 5 1
ออมอัฐ เหลาประดิษฐ์ EB 5 1
เตชิต กิจชัชวาลย์กุล EB 5 1
อชิระวิชญ์ รุ่นประพันธ์ EB 5 1
Suvijak Tun EB 5 1
อันน์ดามัน ศรีวรัญญู EB 5 1
ปวเรศ หันแจ้ด EG 390 4
พิมพ์นารา กุลละวณิชย์ EG 370 5
นลพรรณ คำเกิด EG 280 3
ณิชาภา จบหิมเวศน์ EG 240 3
สิริน อุทยานานนท์ EG 210 3
ภษมน มีสวัสดิ์ EG 190 2
วรวลัญช์ ทศแสนสิน EG 160 2
ณขวัญ แสงพฤกษ์ EG 160 3
ธารญา ไตรโลกา EG 150 2
อิสรีย์ วงศ์กาญจนา EG 110 2
กชพรรณ พรโกเมธกุล EG 100 1
อมลรดา พรหมกลาง EG 100 1
Ariya Taron EG 100 2
ภัสสร บุญช่วยเมตตา EG 100 2
รฐา ศรีอ่วม EG 90 2
ธารา วิธีเจริญ EG 70 1
กนกวรรณ วรรณละเอียด EG 70 1
ชิชา เซี่ยงว่อง EG 60 1
วิรินทร์ญา วรศิริเจริญทวี EG 40 1
สุวรินทร์ เข็มราช EG 30 1
อเล็กซานดร้า ญาดา เดอโมลต์ EG 30 1
อลิซ ติระนาทวิทยากุล EG 20 1
ณพิชญ์ สวรรคทัต EG 10 1
ภคิน วณิชชากรพงศ์ FB 550 6
ทองเอก สุวรรณจักร์ศรี FB 320 4
เจตนิพัทธ์ สมบูรณ์วิริยะ FB 280 4
วินทร์ทัศ เจริญฐิติวงศธร FB 250 3
ทัตตพล รังสิมาภรณ์ FB 210 3
ภัทร แสงสุริยะ FB 200 2
ธราธิปัตย์ เดิมหมวก FB 190 3
ปัณณทัต เสริบุตร FB 160 3
ดลรวี สุวัฒนกร FB 130 2
ภวิณท์ สุทธิประภา FB 100 1
ปภังกร สุตตเสรี FB 100 2
พชร อาจหาญ FB 90 1
ภูริวัจน์ เลิศจารุตสิทธิ์ FB 80 1
ภพณัช ยามช่วง FB 80 1
Sean Wilding FB 80 1
นพภวัตน์ วรศิริเจริญทวี FB 60 1
กันตินันท์ กิจชัชวาลย์กุล FB 50 1
ธีทัต สิงหะ FB 40 1
สิรภพ เอกะวิภาต FB 40 1
สิทธิธัชต์ มธุรพร FB 30 1
พิชญพล เตชะธีราวัฒน์ FB 30 1
นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา FG 450 5
ปัณณพร วรอภิญญาภรณ์ FG 290 3
ศุภาพิชญ์  โอฬารพันธุ์สกุล FG 230 3
ปภาดา บุญช่วยเมตตา FG 110 2
กานต์พิชชา คูวิสิษฐ์โสภิต FG 90 1
สิริน อุทยานานนท์ FG 80 1
ชุติกาญจน์ วรอภิญญาภรณ์ FG 80 1
ภวิณท์ สุทธิประภา FG 80 1
สิรีภานิ์ มธุรพร FG 70 1
สิร์มีลัญญ์ ศรีวรัญญู FG 50 1