Point GAD Thailand 2019-2020

คะแนนสะสม GAD Thailand 2019-2020

NAME

Class

คะแนน

ครั้ง

1 อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ S 300 3
2 ประสิทธิโชค รุ่งระวี S 270 3
3 ชวิน ชนันสิริกุล S 100 1
4 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย S 100 1
5 จิระนันท์ ทองชุบ S 90 1
6 พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล S 90 1
7 สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ S 90 1
8 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ AB 540 6
9 นพ สัจวิทย์วิศาล AB 430 5
10 ธัญศรุตฆ์ อรัญ AB 380 6
11 นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ AB 360 4
12 ธีรเดช ผลิพัฒน์ AB 230 4
13 กรธวัช ชวาลชาญกิจ AB 190 2
14 พรพิภัฒน์ วรรณละเอียด AB 190 2
15 อัศวิน ประภารัตน์ AB 170 2
16 ศรายุทธ แสดขุนทด AB 140 2
17 นิธิกิตติ์ เตโชกิจสวโรจน์ AB 90 1
18 ดิชพงศ์ เกตุปัญญา AB 70 2
19 ปกป้อง เทียนจ่าง AB 70 1
20 อนิก จิตต์ประเสริฐ AB 60 1
21 พันธวิศ สังขาล AB 50 1
22 ฤทธา แก้วลังกา AB 50 1
23 ติณณ์นรา นฤปิติ AG 640 7
24 ตามตน นิวาศานนท์ AG 550 6
25 ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี AG 250 3
26 อภิรตา เจ้าทรัพย์ AG 170 2
27 ทัศนีย์ กำแพงนิล AG 100 1
28 สุชาคีรส์ หอมพวงภู่ AG 100 1
29 นรบดินทร์ แสวงดี BB 500 7
30 อนนต์ พุ่มจันทร์ BB 390 4
31 ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ BB 370 6
32 กันตพัฒน์ ศิริสวัสดิ์ BB 300 4
33 วชิรวิทย์ บูรณะจันทร์ BB 260 3
34 ธารินทร์ หาญพานิชย์ BB 245 5
35 ปุณณสิน รุ่งเรืองนพรัตน์ BB 240 3
36 ธันยธร ธนพิพัฒนกุลชัย BB 190 2
37 ภัสธกิต สังขะมาน BB 180 2
38 รัชชานนท์ นาคามูระ BB 180 2
39 กาญจน์นิติ นิลอ่อน BB 170 2
40 ณวิภาส โฆสิตคุณ BB 140 2
41 ภูธัชกิจ สังขะมาน BB 140 2
42 โจนาธาน มิคานดา BB 100 1
43 กิตติภัค เอกมณีนิล BB 100 1
44 พงศ์ปณต กุลละวณิชย์ BB 100 2
45 กฤษดา เล็กเรืองสินธุ์ BB 90 1
46 กตัญญู ชาระ BB 80 1
47 ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ BB 80 1
48 นพรุจ ภู่จันทร์ BB 70 1
49 ครองธรรม พฤกษานานนท์ BB 50 1
50 ศุภกร เทวะผลิน BB 45 2
51 ปราชญ์ ปิ่นจุฑารัตน์ BB 20 1
52 สรยุทธ สุขประสาร BB 20 1
53 ธนโชติ ธชณรงค์ BB 5 1
54 ธนฒย์ ทองเสริม BB 5 1
55 นิธิโรจน์ กุลทองสุวโรจน์ BB 5 1
56 ภาณุวิชญ์ ธรรมจุนเจือ BB 5 1
57 ภูมิ วัฒนศักดิ์พิศาล BB 5 1
58 ภูมิภัทร สุพรรณนิล BB 5 1
59 จิรัชยา ชีวศุภกร BG 400 4
60 จิณณ์นิภา นฤปิติ BG 380 5
61 สุพิชญา หอมพวงภู่ BG 350 4
62 ชญาณิน ป้านภูมิ BG 270 3
63 กันต์ฤทัย นาควิสัย BG 140 2
64 จิดา จิรวัชรเดช BG 90 1
65 กาญจนวารี ชื้อนิธิไพศาล BG 70 1
66 นรวร เกตุมงคลฉวี CB 670 8
67 เนทฤษ อ่อนอิน CB 320 6
68 ชาทัด สิทธิ CB 300 4
69 บุระ ชวาลศิลป์ CB 250 3
70 พงศ์อดิศร์ โตวณะบุตร CB 250 3
71 ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี CB 170 2
72 พัทธนันท์ อภิเวสสะ CB 100 1
73 คุณานนท์ พฤกษานานนท์ CB 90 1
74 ธีธัช มณีโสะ CB 90 1
75 ธีทัต ศุภรัตโนดม CB 80 1
76 ปิยธัช แผนพงศ์ CB 80 1
77 กฤษณัฐ กิจสงวน CB 70 1
78 ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์ CB 70 1
79 กฤติเดช เพียรวิริยะ CB 60 2
80 ธภัทร มงคลรัตนชาติ CB 60 1
81 คุณานนต์ สมัยนิยม CB 55 3
82 ธัชกร ศรีอนงค์ CB 55 2
83 จิรัฏฐ์ จันทร์ภูผราสุข CB 50 1
84 ภคภัทร เทียนเจริญ CB 50 1
85 ภาคิน บุญสุขโชติ CB 50 1
86 คิรากร ช่วยค้ำชู CB 40 1
87 ชยพัทธ์ ชัยยะยางกูร CB 40 1
88 ธัชพล กุลละวณิชย์ CB 30 2
89 ปภังกร มณีวงค์ CB 30 1
90 หลุยส์ เชง CB 20 1
91 ณธีนนท์ วรัชญ์ฟูตระกูล CB 10 1
92 ณัฐธิมา มุททาหัตถากร CG 510 6
93 นาโอมิ โอกาตะ CG 360 4
94 ลภัสรดา เจ้าทรัพย์ CG 340 4
95 ศศิอรร์ วัฒนากร CG 280 3
96 ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ CG 240 4
97 อิ่มบุญ งามเกิดศิริ CG 160 2
98 รดา โชติสุวรรณ CG 155 4
99 พัฒนียา นิลวาศ CG 120 2
100 อนงค์ลักษณ์ เจนจิวัฒนกุล CG 110 2
101 ภาณินี ขันมณี CG 100 1
102 ยูถิกา น่วมไม้พุ่ม CG 100 1
103 มนัสนันท์ วิจิตรขจี CG 90 1
104 ร่มพิชา ศรีวิบูลย์ CG 90 1
105 ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ CG 80 1
106 ชณุฏพร ซุ่ยทรัพย์ CG 70 2
107 เขมณัฏฐ์ ศรลัมพ์ CG 40 1
108 เสาวลักษณ์ โถทอง CG 30 2
109 โกลัญญา สิริภูบาล CG 20 1
110 แพรธัณยา หิรัญรัตนากร CG 5 1
111 พิชชา ยงอุดมกิจ CG 5 1
112 กฤตชญา แซ่หยี่ DB 560 7
113 นีรธรรม อ่อนอิน DB 510 7
114 รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ DB 440 5
115 ปรัน ลิ้มลาภผล DB 330 7
116 ชวัลวิทย์ ศิริศักดิ์ DB 270 5
117 ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ DB 265 6
118 อมเรศ คำสม DB 250 5
119 ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ DB 200 2
120 ปรรฐย์กร แรงกล้า DB 190 4
121 ดริณ ณ ลำเลียง DB 160 2
122 พสิษฐ์ ราตะกั่ว DB 140 3
123 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร DB 140 6
124 อัครวินทร์ ไชยเลิศ DB 140 2
125 ปรมิศวร์ แสงมณี DB 125 3
126 พสิษฐ์ โชติภักดีตระกูล DB 110 2
127 เตชธรรม สนธิวิวัฒน์ DB 100 1
128 สิทธิกร คุ้มถนอม DB 100 1
129 ชินวุฒิ แย้มสรวล DB 80 4
130 กษิติ์เดช ธนธัญญา DB 70 1
131 รชต สายชมภู DB 70 2
132 ณรัก โฆสิตคุณ DB 50 5
133 กัญจน์ภูมิ เตชปัญญากุล DB 45 3
134 ภพธรรม อ่าวรุ่งเรือง DB 40 1
135 ธณณ กระบวนรัตน์ DB 35 2
136 ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล DB 10 1
137 ธีร์พัฒน์ ศรีเพียร DB 10 2
138 ภาริธ น้อยคง DB 10 2
139 สุภเวช ลิปิพันธ์ DB 10 1
140 ไกรภัทร กาญจนาโรจน์พันธ์ DB 5 1
141 ธนินกิตติ์ ประสิทธิ์ดำรง DB 5 1
142 ธันยธรณ์ ก๋ายศ DB 5 1
143 นฤพัทธ์ อานันทนะสุวงศ์ DB 5 1
144 ภณ เนาวรัตน์พงษ์ DB 5 1
145 ภัทรกรณ์ปวัชต์​ ถิรปาล​วัฒน์​ DB 5 1
146 วรวลัญช์ สุวรรณชีพ DB 5 1
147 สุขพสิษฐ์ ทรัพย์วิจิตร DB 5 1
148 พราวพิชชา บุญประคอง DG 450 6
149 พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ DG 450 6
150 สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล DG 340 6
151 ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร DG 290 3
152 กุลนภา เผือกประคอง DG 280 3
153 ไกลกังวล จิระอรุณ DG 200 3
154 นภัสวรรณ กุฏีรักษ์ DG 195 4
155 ปลายฟ้า ณ น่าน DG 150 2
156 ชณัฐ กาลวิบูลย์ DG 130 2
157 ปริยากร เสริบุตร DG 120 3
158 จิดาภา แหยมนุช DG 100 1
159 ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ DG 100 1
160 รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ DG 100 1
161 รินลดา ลิขิตปัญญารัตน์ DG 100 1
162 ธนัชพร อินทร์แสง DG 90 1
163 ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ DG 80 1
164 ธัญสิตา เอกเอี่ยมโรจน์ DG 80 1
165 ปุณิกา เหล่าประเสริฐ DG 80 1
166 ภูริชญา อ่อนสำอางค์ DG 60 1
167 ชนานันท์ แสบงบาล DG 40 1
168 ณภัทรกัญ ปวรเดชาพงษ์ DG 30 1
169 ปุญญพร กัณฑธนกิจ DG 30 1
170 สิรสา บุญญะบัญชา DG 30 1
171 เติมเต็ม เทียนอิน DG 20 1
172 สลิล บุญญานุสาสน์ DG 10 1
173 ปารณีย์ เหล่าศักดิ์ศรี DG 5 1
174 พิสิษฐ์ อุปถัมพันธุ์ EB 440 8
175 พีรณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล EB 310 4
176 เสฏฐวุฒิ วีระชุมพล EB 280 4
177 กฤชณัฎฐ์ โชคดุลย์ EB 280 4
178 วาที นิติภักดิ์ EB 245 5
179 อัครินทร์ รัตรสาร EB 180 2
180 ศศิวัฒน์ จวบสวัสดิ์ EB 140 3
181 ณพุทธ ตันติพจน์ EB 120 3
182 ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ EB 120 2
183 ณศิริ โฆสิตคุณ EB 110 2
184 ชยุต สิทธิกรวณิช EB 100 1
185 ธัชกร ยามช่วง EB 100 1
186 มิ่งมงคล สัมฤทธิ์ EB 100 2
187 ณัฐกิตติ์ วิสมิตะนันท์ EB 90 4
188 พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง EB 90 1
189 ลภน สุคนธมาน EB 90 2
190 ภูษณะพนธ์ สินสำราญจิต EB 80 1
191 วชิรวิชญ์ หอวัง EB 80 1
192 กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์ EB 70 2
193 ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล EB 70 1
194 เตธัส ทองทัพ EB 60 1
195 กษิภัทร ภู่กลมกล่อม EB 60 2
196 ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา EB 60 2
197 ธาม วุฒิเจริญวงศ์ EB 60 1
198 ธาวิน ตั้งสุขสันต์ EB 50 1
199 บุญธนิก เจริญฐิติพงศ์ EB 20 1
200 ไทธัญ วังปีติ EB 10 2
201 ปพน ประสมศักดิ์ EB 10 2
202 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ EB 10 1
203 ใบบุญ พันธ์แสง EB 5 1
204 กฤตติภูมิ อภินันท์กูล EB 5 1
205 คชานันท์ อินทรผักแว่น EB 5 1
206 ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ EB 5 1
207 ธีทัต รัตนวงศา EB 5 1
208 พรรษวัชร์ พรโยธิคาร์ EB 5 1
209 วชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ EB 5 1
210 ศุภธัช เดชะรินทร์ EB 5 1
211 อาชวิน สุนทรสุจริต EB 5 1
212 วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ EG 460 6
213 ปุญญิศา ศิริศักดิ์ EG 430 5
214 สุพิชญา พรวิลาศสิริ EG 430 6
215 ภิรฎา จุฑาวนิชกุล EG 400 4
216 พลอยโพยม บูรพา EG 390 5
217 ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี EG 340 5
218 ทรงพร ชุติมา EG 340 4
219 ชธิศ์ชาศ์ ศรีเพียร EG 270 3
22 พราว แช่มจ้อย EG 200 3
221 ณฐลี สินธุบดี EG 190 2
222 สวรินทร์ สมบูรณ์วิบูลย์ EG 170 2
223 อมลรดา พรหมกลาง EG 160 2
224 มีลักษณ์ อินทรลักษณ์ EG 150 2
225 พอเพียง สงรัตน์ EG 100 1
226 พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี EG 90 1
227 กัญญาภัค ธนธัญญา EG 80 1
228 ชัญญ์วรชา ชาญนำสิน EG 70 1
229 ณัฐารีย์ แสงบัว EG 50 1
230 ธีริน ตันติมูรธา EG 40 1
231 อรภิชา ตันจันทร์พงศ์ EG 40 1
232 ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ EG 30 1
233 ณิชารัศม์ ศิระตันติรัตน์ EG 30 1
234 ธนกฤต เงินโสม FB 300 3
235 ภัทรดิษ แย้มสรวล FB 160 2
236 ณธาร นาคะนิธิ FB 100 1
237 ศรัณย์กร เลิศภิญโญชัยถาวร FB 100 1
238 ธนะดี ครองเพียรเลิศ FB 90 1
239 ปพนธนัย วีระพล ธนศิริพัฒน์ FB 90 1
240 พิชยะ กฤษดาวิเศกศักดิ์ FB 90 1
241 ภาดล ลีโชควัฒนา FB 90 1
242 เตชินท์ ทองรัตนะ FB 80 1
243 ชลันธร เต็มอุดม FB 80 1
244 วศิน สันตานนท์ FB 70 1
245 ภคิน วณิชชากรพงศ์ FB 60 1
246 ภาณุวิชญ์ อังกินันทน์ FB 50 1
247 ภษมน มีสวัสดิ์ FG 420 5
248 ณิชนันทณ์ รติภูมิ FG 190 2
249 เพชรน้ำหนึ่ง ตวงรัตนกุล FG 100 1
250 พิชชาภา แซ่หยี่ FG 90 1