เกี่ยวกับเรา

โครงการ GAD Thailand (Golfer Ability Development Thailand) คือ โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักกอล์ฟไทย และผู้ที่รักในกีฬากอล์ฟ ผ่านการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟที่ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในกีฬากอล์ฟอย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้ และอบรม กฎ กติกา และมารยาท ในการเล่นกีฬากอล์ฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา สร้างเยาวชนให้มีความมุ่งมั่นในกิจกรรมต่างๆ ที่ทำ ช่วยพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ให้เติบโตขึ้นเป็นนักกีฬาที่ดี เพื่อก้าวหน้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งหวังในเรื่องการได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด และความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

GAD Thailand ได้รับความกรุณาให้คำปรึกษา และแนะนำจากท่านนักกอล์ฟอาชีพอาวุโส และท่านผู้มีเกียรติหลายท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ที่ปรึกษาโครงการ GAD Thailand

คุณสมศักดิ์ ศรีสง่า (โปรเตี้ย)
Somsak Srisa-nga

ประธานที่ปรึกษา
Adviser Chairman

คุณวิชญา จาติกวณิช (โปรป๊อบ)
Vichaya Jatikawanit

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Honorary Adviser

ร้อยโท วีระเดช  เตชะไพบูลย์
Lieutenant Veeradej Tejapaibul

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Honorary Adviser

คุณชัยวัฒน์ อนันควานิช
Chaiwat Anankavanit

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Honorary Adviser

คณะทำงานโครงการ GAD Thailand

 

คุณสมเกียรติ ศรีสง่า (โปรหนึ่ง)
Somkiat Srisa-nga

ผู้อำนวยการแข่งขัน
Tournament Director

คุณพราวภัทรียา สิทธิสรรค์ (พี่นก)
Prowpatareeya Sithisarn

ผู้ก่อตั้ง, ผู้อำนวยการโครงการ
Founder, Project Director

คุณทรงวุฒิ ภักดีไทย (โปรทอม)
Songwut Pakdeethai

กรรมการ
Referee

คุณยรรยงค์ ทองแท่งไทย (โปรตู่)
Yanyong Thongtangthai

กรรมการ
Referee

คุณภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ (โปรปั๊ม)
Pattarapong Suppapunt

กรรมการ
Referee

คุณธเนศ ตันติรัฐพงศ์
Thanate Tantiratapong

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT department