วัตถุประสงค์ GAD Thailand

โครงการ GAD Thailand (Golfer Ability Development Thailand) คือ โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟที่ได้มาตรฐานในกลุ่มของเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟไทยตั้งแต่เยาว์วัย ให้เยาวชนไทยมีโอกาสได้รับความรู้ ความเข้าใจในกีฬากอล์ฟอย่างถูกต้อง นักกีฬากอล์ฟเยาวชนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎ กติกา และมารยาท ในการเล่นกีฬากอล์ฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา สร้างเยาวชนให้มีความมุ่งมั่นในกิจกรรมต่างๆ ที่ทำ ช่วยพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ให้เติบโตขึ้นเป็นนักกีฬาที่ดี เพื่อก้าวหน้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

สิ่งสำคัญอีกหนึ่งประการที่เยาวชนจะได้รับ คือ การได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด และความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ