คะแนนสะสม GAD Thailand Championship 2021

คะแนนสะสม 2021

NAME

Class

คะแนน

ครั้ง

วิศรุต เรืองโวหาร S 380 4
ณภัทร สุนทรญาณกิจ S 100 1
กันตธีร์ ทิฐินันท์กันต์ S 100 1
ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ AB 280 3
ภัควัต เภอแสละ AB 200 3
พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ AB 180 2
นิธิกิตติ์ เตโชกิจสวโรจน์ AB 100 1
จิรทีปต์​ ศิริเกียรติสกุล​ AB 100 1
นรบดินทร์ แสวงดี AB 90 1
กัลย์ยศ รุ่งแสง AB 90 1
ศุภกร เทวะผลิน AB 80 1
ธกฤษณ์ วงศ์วิวัฒน์เสรี AB 80 1
นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ AB 80 1
ธัญศรุตฆ์ อรัญ AB 70 1
ธีรเดช ผลิพัฒน์ AB 60 1
สุพิชญา หอมพวงภู่ AG 380 4
มาริษา โตใจ AG 320 4
ธนพร บัวกอง AG 130 2
จิรัชยา ชีวศุภกร AG 100 1
ณัชชา มากมณี AG 90 1
ตามตน นิวาศานนท์ AG 80 1
จิดา จิรวัชรเดช AG 80 1
กมลกาญจน์ พิธิยานุวัฒน์ AG 70 1
ธนพร วุฒิพานิช AG 50 1
อภิรตา เจ้าทรัพย์ AG 40 1
ธนภัทร ลิ้มวิลัย BB 370 4
กตัญญู ชาระ BB 310 4
รัชชานนท์ นาคามูระ BB 220 3
นรวร เกตุมงคลฉวี BB 200 3
ปุณณสิน รุ่งเรืองนพรัตน์ BB 130 2
สัพพสิทธิ์ สิริเจริญสุข BB 130 3
นพรุจ ภู่จันทร์ BB 100 1
พงศ์อดิศร์ โตวณะบุตร BB 90 1
ภูวดล ชุนดี BB 80 1
นรบดินทร์ แสวงดี BB 80 1
ภูมิภัทร สุพรรณนิล BB 80 2
ปรินทร์วัฒน์ จตุรภักดิ์ BB 60 2
ธารินทร์ หาญพาณิชย์ BB 55 2
ภูมิ วัฒนศักดิ์พิศาล BB 50 1
วิชยุตม์ สุดสวาสดิ์ BB 50 1
กฤติน วิมลพุทธรัตน์ BB 40 1
ณธีนนท์ วรัชญ์ฟูตระกูล BB 40 1
ภคิน โสตภิภาพนุกูล BB 40 1
กฤตภาส นิติโยธิน BB 30 1
ธนกร วชิรขจร BB 25 2
ปิยะราช ผาสุขวงษ์ BB 10 1
จิรัฏฐ์ จันทร์ภูผราสุข BB 10 2
กษิดิ์พิชญ์คุณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ BB 5 1
กิตินิติ วิลาวรรณ BB 5 1
ชาทัด  สิทธิ BB 5 1
ศุภกร เทวะผลิน BB 5 1
ธนโชติ ธชณรงค์ BB 5 1
ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน BG 200 2
พัชรวลัย วรรธนะเมธาวงศ์ BG 190 2
สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี BG 180 2
รดา โชติสุวรรณ BG 170 3
ชุติกาญจน์ เพิ่มทองมาก BG 150 2
ศิวัชญา ดีจังวิภาต BG 100 2
กรชนก ตรียกูล BG 100 1
ภรณี ปิยวาจานุสรณ์ BG 90 2
ลภัสรดา เจ้าทรัพย์ BG 90 1
ภวิษย์พร ปิยะศิริศิลป์ BG 80 1
พฤกษ์สิริ พฤกษ์ไพบูลย์ BG 70 1
ญาณิศา พศวัตร BG 70 1
ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย BG 60 1
ญาณิศา พศวัตร BG 50 1
ปราณปรียา สุภาพ BG 30 1
ปรมิศวร์ แสงมณี CB 290 3
สิทธิกร คุ้มถนอม CB 240 3
ธีทัต ศุภรัตโนดม CB 200 2
นีรธรรม อ่อนอิน CB 160 2
พสิษฐ์ ราตะกั่ว CB 150 2
อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล CB 150 2
ปิยธัช แผนพงศ์ CB 130 3
อมเรศ คำสม CB 110 3
บุระ ชวาลศิลป์ CB 100 1
ดริณ ณ ลำเลียง CB 90 1
ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล CB 90 2
ปภังกร มณีวงค์ CB 90 2
พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ CB 80 1
กุลเดช สามเสน CB 80 1
พฤกษ์ศิระ พฤกษไพบูลย์ CB 70 1
ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ CB 60 1
ภวิญ โสตภิภาพนุกูล CB 60 2
กัญจน์ภูมิ เตชปัญญากุล CB 55 3
ปุญญพัฒน์ บุตรชาดา CB 50 1
พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ CB 50 1
อนพัช พลเสนา CB 30 1
ปริญ อภิสารธนรักษ์ CB 30 1
เอกภาคิน แซ่ลี้ CB 25 2
ธันยธรณ์ ก๋ายศ CB 20 3
คิรากร ช่วยค้ำชู CB 20 1
วชิรวิทญ์ เชยตระกูล CB 20 4
ประคุณ ดีวิเศษพันธ์ CB 10 1
ณรัก โฆสิตคุณ CB 10 2
ภาม วัฒนศักดิ์พิศาล CB 10 1
พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ CB 10 2
กฤติเดช เพียรวิริยะ CB 5 1
ชยพัทธ์ ชัยยะยางกูร CB 5 1
ธภัทร มงคลรัตนชาติ CB 5 1
ฆเณศ เดชะวิกรม CB 5 1
จอมทัพต์ คิดควร CB 5 1
สุภจักร ยั่งยืน CB 5 1
Juno Seok CB 5 1
นราวิชญ์ ฤทธิ์สมจิตร CB 5 1
ธนบดี ทวีปวรากุล CB 5 1
ศศิอรร์ วัฒนากร CG 200 2
พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ CG 190 3
ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ CG 160 2
สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี CG 100 1
ธนัชพร​ อินทร์​แสง​ CG 100 1
อนารญา ขุนเวียงจันทร์ CG 100 1
ปทิตตา ขนอม CG 100 2
พัฒนียา นิลวาศ CG 90 1
ภิญญาพัชญ์ กมลบวร CG 90 1
รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ CG 90 1
ปาณิสรา พันธ์ขาว CG 80 1
กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ CG 80 1
ภูริภา วงษ์วิไลวารินทร์ CG 80 2
ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ CG 80 1
ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ CG 80 1
อนงค์ลักษณ์ เจนจิวัฒนกุล CG 70 1
ศรัทธิยา ณ ระนอง CG 60 1
ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ CG 50 1
ปริยากร เสริบุตร CG 50 1
ประภาสิริ จรุงธนกิจ CG 30 1
ชุฐิตาภัคษ์ นิลประดิษฐ CG 20 1
ณณา ศรีสุข CG 10 1
ณัฐนันท์ บุณยตุลย์ CG 5 1
รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ DB 230 3
ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ DB 220 4
ยศวัฒน์ พฤกษางกูร DB 200 4
ภูริต วงศ์สว่าง DB 170 2
อัครินทร์ รัตรสาร DB 140 2
ฐติพัทธ์ หัตถบดี DB 120 3
พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง DB 100 1
นัทกร เบ็ญนุกูล DB 100 1
ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ DB 90 1
ธัชกร ยามช่วง DB 80 1
คมก์รัฐ ธัญทวีวิเชียร DB 80 2
ปรัน ลิ้มลาภผล DB 70 1
กฤชณัฎฐ์ โชคดุลย์ DB 70 2
วันกร เบ็ญนุกูล DB 60 1
พิสิษฐ์ อุปถัมพันธุ์ DB 55 3
ธัญพิสิษฐ์ สันติสราพันธ์ DB 50 1
ณศิริ โฆสิตคุณ DB 40 2
ปรรฐย์กร แรงกล้า DB 25 2
ธนันท์รัฐ รัตนศิริวิไล DB 20 1
ภาริธ น้อยคง DB 15 3
พิชนันท์ ฤกษ์แสงศศิธร DB 15 3
อภิวัชร์ มณีเทพ DB 10 1
พัชฏะ ปานมณี DB 10 2
พณพล หงษ์จันทร์ DB 10 2
ธีรโชติ เข็มราช DB 5 1
ปิติ เดชธำรง DB 5 1
สาวิน แสนบุตร DB 5 1
ธีรคม นุชวงศ์ DB 5 1
ชัยพัฒน์ พงษ์ธานี DB 5 1
ชิน วนวิทย์ DB 5 1
ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ DB 5 1
ธาวิน ตั้งสุขสันต์ DB 5 1
ลภน สุคนธมาน DB 5 1
ภัทรกรณ์ปวัชต์​ ถิรปาล​วัฒน์​ DB 5 1
ฆัญธณาภัคษ์ นิลประดิษฐ DB 5 1
ณัฐวัฒน์ ชำนาญเวช DB 5 1
ธีทัต สวรรคทัต DB 5 1
เจตนิพัทธ์ ขันทะชา DB 5 1
ณพุทธ ตันติพจน์ DB 5 1
กัญจน์ จันทร์เนตร DB 5 1
นาธัน พัฒนโสภณ DB 5 1
ภูมิพัฒน์ เมฆะ DB 5 1
ธนธร ธนวีร์ธีรโชติ DB 5 1
เคเด้น อดุลยเดช DB 5 1
ณัฐกฤตา ทองรัตนะ DG 270 4
พอเพียง สงรัตน์ DG 240 4
มีลักษณ์ อินทรลักษณ์ DG 240 3
ธีรตา วัชรกิตติ DG 230 4
ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร DG 190 2
พลอยชนก สวรรณจักร์ศรี DG 170 2
ณัฐารีย์ แสงบัว DG 130 2
สิริยากร วงศ์สิริลักษณ์ DG 105 3
นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ DG 100 1
ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี DG 80 1
รวิภัทร ชลวีระวงศ์ DG 80 1
สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล DG 70 1
ณัชชา ก่อสินเจริญ DG 60 2
ภครมน ภู่ระหงษ์ DG 50 1
วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ DG 45 2
ไกลกังวล จิระอรุณ DG 40 1
ปอแก้ว รุจิประชากร DG 30 1
วรรณกร ฤกษ์สมถวิล DG 20 1
เตชินท์ ทองรัตนะ EB 280 4
ภาณุวิชญ์ อังกินันทน์ EB 270 4
อัฐษกรณ์ หัตถบดี EB 260 3
ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา EB 210 3
พีรณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล EB 190 2
ชลันธร เต็มอุดม EB 120 3
Skyy Wilding EB 100 1
ณัฏฐ์ ธีรัตน์พงษ์ EB 90 1
ธีรภัทร พศวัตร EB 90 2
ธนะดี ครองเพียรเลิศ EB 80 1
Koko Xu EB 80 1
นคเรศ พงศ์ไพโรจน์ EB 75 2
ภูบดี ไชยวงค์ EB 70 2
วศิน สันตานนท์ EB 70 2
มหาศาล ณ ระนอง EB 60 1
กิตติ์โภคิน วนะเกียรติกุล EB 40 1
ธนดล คงสิริ EB 40 1
กิตติพัฒน์ กิจชัชวาลย์กุล EB 40 1
ปุณณวิช อุดมสุข EB 30 1
พิชญพล เตชะธีราวัฒน์ EB 30 1
ปัณณพัฒน์ ชำนาญเวช EB 25 2
พชร กรัตนุตถะ EB 10 1
ศรัณย์ปภณ กุลรัตน์ชล EB 10 1
ศุภธัช เดชะรินทร์ EB 5 1
ภาสกร ธนกุลปรีชา EB 5 1
อิทธ์ณณัฏฐ์ เมฆไหวธนกิจ EB 5 1
ภูภวิน ดุสิตภิรมย์ EB 5 1
ธีทัต รัตวงศา EB 5 1
ภคพงษ์ คงจันทร์ EB 5 1
ธีธัช มงคลรัตนชาติ EB 5 1
ออมอัฐ เหลาประดิษฐ์ EB 5 1
เตชิต กิจชัชวาลย์กุล EB 5 1
อชิระวิชญ์ รุ่นประพันธ์ EB 5 1
Suvijak Tun EB 5 1
อันน์ดามัน ศรีวรัญญู EB 5 1
พิมพ์นารา กุลละวณิชย์ EG 290 4
สิริน อุทยานานนท์ EG 210 3
ภิรัญญา พจน์ชัยกุล EG 190 3
สุพิชญา พรวิลาศสิริ EG 180 2
วรวลัญช์ ทศแสนสิน EG 160 2
ณิชาภา จบหิมเวศน์ EG 140 2
อิสรีย์ วงศ์กาญจนา EG 110 2
กชพรรณ พรโกเมธกุล EG 100 1
ภษมน มีสวัสดิ์ EG 100 1
อมลรดา พรหมกลาง EG 100 1
นลพรรณ คำเกิด EG 90 1
มินยาภัทร ชัยยศบูรณะ EG 80 2
เพชรน้ำหนึ่ง ตวงรัตนกุล EG 80 1
ชิชา เซี่ยงว่อง EG 60 1
ธีริน ตันติมูรธา EG 60 1
ณิชนันทณ์ รติภูมิ EG 50 1
สุวรินทร์ เข็มราช EG 30 1
อเล็กซานดร้า ญาดา เดอโมลต์ EG 30 1
แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ EG 20 1
ภัสสร บุญช่วยเมตตา EG 20 1
ณพิชญ์ สวรรคทัต EG 10 1
ภคิน วณิชชากรพงศ์ FB 250 3
ชยพัทธ์ ขาวมะลิ FB 190 3
ทองเอก สุวรรณจักร์ศรี FB 150 2
เจตนิพัทธ์ สมบูรณ์วิริยะ FB 130 2
ภวิณท์ สุทธิประภา FB 100 1
Yubo Shen FB 100 1
วินทร์ทัศ เจริญฐิติวงศธร FB 90 1
กษม ลิมปิยากร FB 90 1
ภพณัช ยามช่วง FB 80 1
Sean Wilding FB 80 1
ทินดล ทองดี FB 60 1
ธราธิปัตย์ เดิมหมวก FB 50 1
กันตินันท์ กิจชัชวาลย์กุล FB 50 1
ปัณณทัต เสริบุตร FB 50 1
สิงหา มธุรพร FB 40 1
ธีทัต สิงหะ FB 40 1
พิชญพล เตชะธีราวัฒน์ FB 30 1
นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา FG 260 3
ศุภาพิชญ์  โอฬารพันธุ์สกุล FG 130 2
ปัณณพร วรอภิญญาภรณ์ FG 90 1
สิริน อุทยานานนท์ FG 80 1
ชุติกาญจน์ วรอภิญญาภรณ์ FG 80 1
สิร์มีลัญญ์ ศรีวรัญญู FG 50 1
ปภาดา บุญช่วยเมตตา FG 30 1