คะแนนสะสม 2021

NAME
Class
คะแนน
ครั้ง
1 วิศรุต เรืองโวหาร S 200 2
2 ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ AB 200 2
3 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ AB 180 2
4 ธกฤษณ์ วงศ์วิวัฒน์เสรี AB 80 1
5 นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ AB 80 1
6 ธัญศรุตฆ์ อรัญ AB 70 1
7 ภัควัต เภอแสละ AB 60 1
8 สุพิชญา หอมพวงภู่ AG 190 2
9 จิรัชยา ชีวศุภกร AG 100 1
10 ธนภัทร ลิ้มวิลัย BB 180 2
11 รัชชานนท์ นาคามูระ BB 140 2
12 ปุณณสิน รุ่งเรืองนพรัตน์ BB 130 2
13 กตัญญู ชาระ BB 130 2
14 นพรุจ ภู่จันทร์ BB 100 1
15 ภูวดล ชุนดี BB 80 1
16 นรบดินทร์ แสวงดี BB 80 1
17 สัพพสิทธิ์ สิริเจริญสุข BB 60 2
18 ภูมิ วัฒนศักดิ์พิศาล BB 50 1
19 ณธีนนท์ วรัชญ์ฟูตระกูล BB 40 1
20 ปรินทร์วัฒน์ จตุรภักดิ์ BB 30 1
21 กฤตภาส นิติโยธิน BB 30 1
22 ธนกร วชิรขจร BB 25 2
23 ภูมิภัทร สุพรรณนิล BB 20 1
24 ปิยะราช ผาสุขวงษ์ BB 10 1
25 จิรัฏฐ์ จันทร์ภูผราสุข BB 10 2
26 กษิดิ์พิชญ์คุณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ BB 5 1
27 กิตินิติ วิลาวรรณ BB 5 1
28 ชาทัด  สิทธิ BB 5 1
29 ศุภกร เทวะผลิน BB 5 1
30 ธนโชติ ธชณรงค์ BB 5 1
31 ธารินทร์ หาญพาณิชย์ BB 5 1
32 ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน BG 200 2
33 มาริษา โตใจ BG 160 2
34 ศิวัชญา ดีจังวิภาต BG 100 2
35 พัชรวลัย วรรธนะเมธาวงศ์ BG 90 1
36 สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี BG 90 1
37 ญาณิศา พศวัตร BG 70 1
38 ชุติกาญจน์ เพิ่มทองมาก BG 70 1
39 ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย BG 60 1
40 ญาณิศา พศวัตร BG 50 1
41 ปราณปรียา สุภาพ BG 30 1
42 ธีทัต ศุภรัตโนดม CB 200 2
43 สิทธิกร คุ้มถนอม CB 150 2
44 ดริณ ณ ลำเลียง CB 90 1
45 ปิยธัช แผนพงศ์ CB 90 2
46 อมเรศ คำสม CB 90 2
47 ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล CB 90 2
48 พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ CB 80 1
49 นีรธรรม อ่อนอิน CB 80 1
50 นรวร เกตุมงคลฉวี CB 70 1
51 ปภังกร มณีวงค์ CB 60 1
52 อนพัช พลเสนา CB 30 1
53 ปริญ อภิสารธนรักษ์ CB 30 1
54 เอกภาคิน แซ่ลี้ CB 25 2
55 ธันยธรณ์ ก๋ายศ CB 15 2
56 ณรัก โฆสิตคุณ CB 10 2
57 วชิรวิทญ์ เชยตระกูล CB 10 2
58 ภาม วัฒนศักดิ์พิศาล CB 10 1
59 ธภัทร มงคลรัตนชาติ CB 5 1
60 ฆเณศ เดชะวิกรม CB 5 1
61 จอมทัพต์ คิดควร CB 5 1
62 สุภจักร ยั่งยืน CB 5 1
63 กัญจน์ภูมิ เตชปัญญากุล CB 5 1
64 Juno Seok CB 5 1
65 ธนบดี ทวีปวรากุล CB 5 1
66 พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ CB 5 1
67 ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ CG 160 2
68 รดา โชติสุวรรณ CG 110 2
69 สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี CG 100 1
70 ธนัชพร​ อินทร์​แสง​ CG 100 1
71 รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ CG 90 1
72 ปาณิสรา พันธ์ขาว CG 80 1
73 กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ CG 80 1
74 พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ CG 60 1
75 ศรัทธิยา ณ ระนอง CG 60 1
76 ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ CG 50 1
77 ปริยากร เสริบุตร CG 50 1
78 ภรณี ปิยวาจานุสรณ์ CG 40 1
79 ภูริภา วงษ์วิไลวารินทร์ CG 30 1
80 ประภาสิริ จรุงธนกิจ CG 30 1
81 ชุฐิตาภัคษ์ นิลประดิษฐ CG 20 1
82 ณณา ศรีสุข CG 10 1
83 ณัฐนันท์ บุณยตุลย์ CG 5 1
84 รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ DB 180 2
85 ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ DB 150 2
86 อัครินทร์ รัตรสาร DB 140 2
87 ปรมิศวร์ แสงมณี DB 100 1
88 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร DB 90 2
89 นีรธรรม อ่อนอิน DB 80 1
90 คมก์รัฐ ธัญทวีวิเชียร DB 80 2
91 ปรัน ลิ้มลาภผล DB 70 1
92 ฐติพัทธ์ หัตถบดี DB 60 2
93 กฤชณัฎฐ์ โชคดุลย์ DB 60 1
94 ณศิริ โฆสิตคุณ DB 40 2
95 พิสิษฐ์ อุปถัมพันธุ์ DB 35 2
96 ธนันท์รัฐ รัตนศิริวิไล DB 20 1
97 พัชฏะ ปานมณี DB 10 2
98 ภาริธ น้อยคง DB 10 2
99 พิชนันท์ ฤกษ์แสงศศิธร DB 10 2
100 ชัยพัฒน์ พงษ์ธานี DB 5 1
101 ชิน วนวิทย์ DB 5 1
102 ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ DB 5 1
103 ธาวิน ตั้งสุขสันต์ DB 5 1
104 ลภน สุคนธมาน DB 5 1
105 ภัทรกรณ์ปวัชต์​ ถิรปาล​วัฒน์​ DB 5 1
106 ฆัญธณาภัคษ์ นิลประดิษฐ DB 5 1
107 ณัฐวัฒน์ ชำนาญเวช DB 5 1
108 ธีทัต สวรรคทัต DB 5 1
109 เจตนิพัทธ์ ขันทะชา DB 5 1
110 ปรรฐย์กร แรงกล้า DB 5 1
111 ณพุทธ ตันติพจน์ DB 5 1
112 กัญจน์ จันทร์เนตร DB 5 1
113 นาธัน พัฒนโสภณ DB 5 1
114 ภูมิพัฒน์ เมฆะ DB 5 1
115 ธนธร ธนวีร์ธีรโชติ DB 5 1
116 เคเด้น อดุลยเดช DB 5 1
117 ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร DG 190 2
118 พลอยชนก สวรรณจักร์ศรี DG 170 2
119 พอเพียง สงรัตน์ DG 130 2
120 ศศิอรร์ วัฒนากร DG 100 1
121 ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี DG 80 1
122 ณัฐกฤตา ทองรัตนะ DG 80 2
123 สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล DG 70 1
124 ณัชชา ก่อสินเจริญ DG 60 2
125 ธีรตา วัชรกิตติ DG 60 2
126 ภครมน ภู่ระหงษ์ DG 50 1
127 วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ DG 45 2
128 ไกลกังวล จิระอรุณ DG 40 1
129 วรรณกร ฤกษ์สมถวิล DG 20 1
130 สิริยากร วงศ์สิริลักษณ์ DG 5 1
131 อัฐษกรณ์ หัตถบดี EB 170 2
132 ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา EB 150 2
133 เตชินท์ ทองรัตนะ EB 130 2
134 ภูริต วงศ์สว่าง EB 100 1
135 พีรณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล EB 90 1
136 ธีรภัทร พศวัตร EB 90 2
137 Koko Xu EB 80 1
138 มหาศาล ณ ระนอง EB 60 1
139 วศิน สันตานนท์ EB 50 1
140 ธนดล คงสิริ EB 40 1
141 กิตติพัฒน์ กิจชัชวาลย์กุล EB 40 1
142 ภูบดี ไชยวงค์ EB 30 1
143 พิชญพล เตชะธีราวัฒน์ EB 30 1
144 ชลันธร เต็มอุดม EB 10 1
145 ศุภธัช เดชะรินทร์ EB 5 1
146 นคเรศ พงศ์ไพโรจน์ EB 5 1
147 ปัณณพัฒน์ ชำนาญเวช EB 5 1
148 ธีทัต รัตวงศา EB 5 1
149 ภคพงษ์ คงจันทร์ EB 5 1
150 ธีธัช มงคลรัตนชาติ EB 5 1
151 ออมอัฐ เหลาประดิษฐ์ EB 5 1
152 เตชิต กิจชัชวาลย์กุล EB 5 1
153 อชิระวิชญ์ รุ่นประพันธ์ EB 5 1
154 Suvijak Tun EB 5 1
155 อันน์ดามัน ศรีวรัญญู EB 5 1
156 สุพิชญา พรวิลาศสิริ EG 180 2
157 พิมพ์นารา กุลละวณิชย์ EG 130 2
158 ภิรัญญา พจน์ชัยกุล EG 120 2
159 ภษมน มีสวัสดิ์ EG 100 1
160 อมลรดา พรหมกลาง EG 100 1
161 มีลักษณ์ อินทรลักษณ์ EG 80 1
162 มินยาภัทร ชัยยศบูรณะ EG 80 2
163 เพชรน้ำหนึ่ง ตวงรัตนกุล EG 80 1
164 ธีริน ตันติมูรธา EG 60 1
165 สิริน อุทยานานนท์ EG 50 1
166 อเล็กซานดร้า ญาดา เดอโมลต์ EG 30 1
167 ภัสสร บุญช่วยเมตตา EG 20 1
168 ณพิชญ์ สวรรคทัต EG 10 1
169 ภาณุวิชญ์ อังกินันทน์ FB 190 2
170 ภคิน วณิชชากรพงศ์ FB 150 2
171 ทองเอก สุวรรณจักร์ศรี FB 150 2
172 ชยพัทธ์ ขาวมะลิ FB 120 2
173 Yubo Shen FB 100 1
174 กษม ลิมปิยากร FB 90 1
175 กันตินันท์ กิจชัชวาลย์กุล FB 50 1
176 ปัณณทัต เสริบุตร FB 50 1
177 เจตนิพัทธ์ สมบูรณ์วิริยะ FB 40 1
178 ธีทัต สิงหะ FB 40 1
179 พิชญพล เตชะธีราวัฒน์ FB 30 1
180 นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา FG 160 2
181 ศุภาพิชญ์  โอฬารพันธุ์สกุล FG 130 2
182 วรวลัญช์ ทศแสนสิน FG 100 1
183 ณิชาภา จบหิมเวศน์ FG 90 1
184 สิริน อุทยานานนท์ FG 80 1
185 อิสรีย์ วงศ์กาญจนา FG 70 1
186 สิร์มีลัญญ์ ศรีวรัญญู FG 50 1
187 ปภาดา บุญช่วยเมตตา FG 30 1