คะแนนสะสม

NAME Class คะแนน ครั้ง
1 ประสิทธิโชค รุ่งระวี S 460 5
2 อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ S 300 3
3 จิระนันท์ ทองชุบ S 190 2
4 พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล S 170 2
5 ชวิน ชนันสิริกุล S 100 1
6 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย S 100 1
7 พิสิษฐ์ เดชภพ S 100 1
8 สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ S 90 1
9 ยศภัทร เจริญพุฒิ S 70 1
10 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ AB 630 7
11 ธัญศรุตฆ์ อรัญ AB 470 7
12 นพ สัจวิทย์วิศาล AB 430 5
13 นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ AB 360 4
14 ธีรเดช ผลิพัฒน์ AB 230 4
15 กรธวัช ชวาลชาญกิจ AB 190 2
16 พรพิภัฒน์ วรรณละเอียด AB 190 2
17 ศรายุทธ แสดขุนทด AB 190 3
18 นิธิกิตติ์ เตโชกิจสวโรจน์ AB 190 2
19 อัศวิน ประภารัตน์ AB 170 2
20 ภัควัต เภอแสละ AB 140 2
21 สุพศิน เรืองธรรม AB 100 1
22 ภควัต เภอแสละ AB 100 1
23 ธนกร พิริยะกิจไพศาล AB 80 1
24 ดิชพงศ์ เกตุปัญญา AB 70 2
25 ปกป้อง เทียนจ่าง AB 70 1
26 วสุธา เพ็ชรช้าง AB 70 1
27 อนิก จิตต์ประเสริฐ AB 60 1
28 พันธวิศ สังขาล AB 50 1
29 ฤทธา แก้วลังกา AB 50 1
30 ตามตน นิวาศานนท์ AG 720 8
31 ติณณ์นรา นฤปิติ AG 640 7
32 ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี AG 540 6
33 ทัศนีย์ กำแพงนิล AG 290 3
34 สุชาคีรส์ หอมพวงภู่ AG 240 3
35 อภิรตา เจ้าทรัพย์ AG 170 2
36 ปนัดดา ศรีวณิชชากร AG 70 1
37 ศิวะพร เจียมสินกุล AG 50 1
38 นรบดินทร์ แสวงดี BB 690 9
39 รัชชานนท์ นาคามูระ BB 430 5
40 ปุณณสิน รุ่งเรืองนพรัตน์ BB 410 5
41 อนนต์ พุ่มจันทร์ BB 390 4
42 ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ BB 380 7
43 กันตพัฒน์ ศิริสวัสดิ์ BB 300 4
44 ธารินทร์ หาญพานิชย์ BB 270 7
45 วชิรวิทย์ บูรณะจันทร์ BB 260 3
46 กตัญญู ชาระ BB 230 3
47 ณวิภาส โฆสิตคุณ BB 210 3
48 นพรุจ  ภู่จันทร์ BB 200 3
49 ธันยธร ธนพิพัฒนกุลชัย BB 190 2
50 ภัสธกิต สังขะมาน BB 180 2
51 กาญจน์นิติ นิลอ่อน BB 170 2
52 ภูธัชกิจ สังขะมาน BB 140 2
53 ปราชญ์ ปิ่นจุฑารัตน์ BB 120 2
54 ภูมิภัทร สุพรรณนิล BB 105 3
55 โจนาธาน มิคานดา BB 100 1
56 กิตติภัค เอกมณีนิล BB 100 1
57 พงศ์ปณต กุลละวณิชย์ BB 100 2
58 นิธิโรจน์ กุลทองสุวโรจน์ BB 100 3
59 นิชคุณ ปิตกาญจนกุล BB 100 2
60 กฤษดา เล็กเรืองสินธุ์ BB 90 1
61 ณิกษ ตรัยนานนท์ BB 90 2
62 ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ BB 80 1
63 ประเสริฐการ สุขิตานนท์ BB 55 2
64 ครองธรรม พฤกษานานนท์ BB 50 1
65 ศุภกร เทวะผลิน BB 50 3
66 ธีร์ ธีรณัฐสุภานนท์ BB 45 2
67 สรยุทธ สุขประสาร BB 20 1
68 ธนโชติ ธชณรงค์ BB 10 2
69 ภูมิ วัฒนศักดิ์พิศาล BB 10 2
70 ภูริ ศรีภิญโญ BB 10 1
71 ธนฒย์ ทองเสริม BB 5 1
72 ภาณุวิชญ์ ธรรมจุนเจือ BB 5 1
73 จตุพันธุ์​  มาลัย BB 5 1
74 กฤตภาส นิติโยธิน BB 5 1
75 พีระณัฐ งามศรี BB 5 1
76 สรัล วงศ์กิตติพัฒน์ BB 5 1
77 ธนาคาร พาสุขสกุล BB 5 1
78 จิรัชยา ชีวศุภกร BG 700 7
79 สุพิชญา หอมพวงภู่ BG 590 7
80 จิณณ์นิภา นฤปิติ BG 380 5
81 มนัสนันท์ วิจิตรขจี BG 320 4
82 ชญาณิน ป้านภูมิ BG 270 3
83 กันต์ฤทัย นาควิสัย BG 230 4
84 ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน BG 160 2
85 ญาณิศา พศวัตร BG 140 3
86 จิดา จิรวัชรเดช BG 90 1
87 รัชช์ณนันท์ ธรรมพานันท์ BG 80 1
88 กาญจนวารี ชื้อนิธิไพศาล BG 70 1
89 หทัยรัตน์ คลังเมือง BG 60 1
90 อาธิดา กิจจาพิพัฒน์ BG 50 1
91 นรวร เกตุมงคลฉวี CB 760 9
92 ชาทัด สิทธิ CB 350 5
93 เนทฤษ อ่อนอิน CB 320 6
94 ธีทัต ศุภรัตโนดม CB 280 3
95 ปิยธัช แผนพงศ์ CB 260 4
96 บุระ ชวาลศิลป์ CB 250 3
97 พงศ์อดิศร์ โตวณะบุตร CB 250 3
98 ภาคิน บุญสุขโชติ CB 180 3
99 ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี CB 170 2
100 เตชธรรม สนธิวิวัฒน์ CB 170 2
101 ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล CB 150 3
102 ณฐโชค เจริญคมเมธา CB 120 1
103 กฤติเดช เพียรวิริยะ CB 110 4
104 คุณานนต์ สมัยนิยม CB 105 4
105 พัทธนันท์ อภิเวสสะ CB 100 1
106 ฐณาณัฐ การุญ CB 100 1
107 คุณานนท์ พฤกษานานนท์ CB 90 1
108 ธีธัช มณีโสะ CB 90 1
109 ปุ​ญ​ญ​พัฒน์​ บุตร​ชา​ดา CB 90 1
110 ธนภรณ์ วงษ์ตั้งเจริญสุข CB 90 1
111 ภูวดล ชุนดี CB 80 1
112 กฤษณัฐ กิจสงวน CB 70 1
113 ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์ CB 70 1
114 ปภังกร มณีวงค์ CB 70 2
115 ภพธรรม อ่าวรุ่งเรือง CB 70 2
116 ธภัทร มงคลรัตนชาติ CB 60 1
117 ธัชกร ศรีอนงค์ CB 55 2
118 จิรัฏฐ์ จันทร์ภูผราสุข CB 50 1
119 ภคภัทร เทียนเจริญ CB 50 1
120 กัญจน์ภูมิ เตชปัญญากุล CB 50 4
121 ณัฐพฤทธ์ สุขิตานนท์ CB 50 2
122 ชยพัทธ์ ชัยยะยางกูร CB 45 2
123 คิรากร ช่วยค้ำชู CB 40 1
124 ธัชพล กุลละวณิชย์ CB 30 2
125 กิตินิติ วิลาวรรณ CB 30 1
126 หลุยส์ เชง CB 25 2
127 ภูริสักก์ จุลเนตร CB 20 1
128 ดนัยรัตน์ ศรีวิริยานนท์ CB 20 1
129 ณธีนนท์ วรัชญ์ฟูตระกูล CB 10 1
130 พัทธดนย์ นิช่างทอง CB 10 2
131 เอกภาคิน แซ่ลี้ CB 5 1
132 ภาม วัฒนศักดิ์พิศาล CB 5 1
133 พลาธิป หรรษนิมิตรกุล CB 5 1
134 กษิดิ์พิชญ์คุณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ CB 5 1
135 ปีย์ฐิปก แก้วทิพยเนตร CB 5 1
136 ปีย์ฐิปัฐ เเก้วทิพยเนตร CB 5 1
137 ณัฐธิมา มุทธาหัตถากร CG 630 8
138 นาโอมิ โอกาตะ CG 360 4
139 ศศิอรร์ วัฒนากร CG 360 4
140 ลภัสรดา เจ้าทรัพย์ CG 340 4
141 ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ CG 240 4
142 เขมณัฏฐ์ ศรลัมพ์ CG 200 3
143 มาริษา โตใจ CG 190 2
144 จิดาภา แหยมนุช CG 185 3
145 ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ CG 180 2
146 พัฒนียา นิลวาศ CG 170 3
147 รดา โชติสุวรรณ CG 165 5
148 อิ่มบุญ งามเกิดศิริ CG 160 2
149 อนงค์ลักษณ์ เจนจิวัฒนกุล CG 160 3
150 ชณัฐ กาลวิบูลย์ CG 150 3
151 ภาณินี ขันมณี CG 140 2
152 ยูถิกา น่วมไม้พุ่ม CG 100 1
153 ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ CG 100 1
154 เสาวลักษณ์ โถทอง CG 100 3
155 โกลัญญา สิริภูบาล CG 95 3
156 ร่มพิชา ศรีวิบูลย์ CG 90 1
157 ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ CG 90 2
158 กานต์รวี ชมพูนุชธานินทร์ CG 80 1
159 ชณุฏพร ซุ่ยทรัพย์ CG 70 2
160 ธารพิรุณ นำผลไพบูลย์ CG 65 2
161 พัทธ์ธีรา เทวจินดาพันธุ์ CG 60 1
162 ปณาลี โฉมฉาย CG 50 2
163 ณัฐณิชา วิเศษฤทธิ์ CG 40 1
164 แพรธัณยา หิรัญรัตนากร CG 10 2
165 ภรณี ปิยวาจานุสรณ์ CG 10 2
166 พิชชา ยงอุดมกิจ CG 5 1
167 อนินทยา แสงกล้า CG 5 1
168 รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ DB 730 8
169 กฤตชญา แซ่หยี่ DB 560 7
170 นีรธรรม อ่อนอิน DB 560 9
171 ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ DB 365 9
172 ปรัน ลิ้มลาภผล DB 340 9
173 ปรมิศวร์ แสงมณี DB 335 6
174 ชวัลวิทย์ ศิริศักดิ์ DB 325 7
175 พสิษฐ์ ราตะกั่ว DB 280 5
176 อมเรศ คำสม DB 250 5
177 ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ DB 200 2
178 ปรรฐย์กร แรงกล้า DB 195 5
179 ดริณ ณ ลำเลียง DB 160 2
180 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร DB 150 8
181 บุณณ์ อุทัยสาง DB 150 1
182 อัครวินทร์ ไชยเลิศ DB 140 2
183 เจษฎา ช่วงประยูร DB 140 3
184 อนพัช พลเสนา DB 120 2
185 ณศิริ โฆสิตคุณ DB 115 3
186 พสิษฐ์ โชติภักดีตระกูล DB 110 2
187 ชยุต สิทธิกรวณิช DB 105 2
188 สิทธิกร  คุ้มถนอม DB 100 1
189 สิทธิกร คุ้มถนอม DB 100 1
190 ชินวุฒิ แย้มสรวล DB 80 4
191 ศุภกร เวชสุภาพร DB 80 1
192 ธันยธรณ์ ก๋ายศ DB 75 4
193 กษิติ์เดช ธนธัญญา DB 70 1
194 รชต สายชมภู DB 70 2
195 บุณณ์​ อุทัย​สาง​ DB 70 1
196 รัทนน นิ่มนวล DB 60 2
197 ณรัก โฆสิตคุณ DB 55 6
198 ภาริธ น้อยคง DB 50 5
199 สุภเวช ลิปิพันธ์ DB 50 1
200 ธณณ กระบวนรัตน์ DB 35 2
201 จอมทัพต์ คิดควร DB 25 1
202 ชยพล ธนาพัทธ์เดช DB 10 1
203 ธีร์พัฒน์ ศรีเพียร DB 10 2
204 วชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ DB 10 2
205 กานต์ แสงทอง DB 10 2
206 ภณ เนาวรัตน์พงศ์ DB 10 1
207 ภัทรกรณ์ปวัชต์​  ถิรปาล​วัฒน์​ DB 10 2
208 พัชฏะ ปานมณี DB 5 1
209 ชัยพัฒน์  พงษ์ธานี DB 5 1
210 ฐิติพัทธ์ หัตถบดี DB 5 1
211 ไกรภัทร กาญจนาโรจน์พันธ์ DB 5 1
212 ธนินกิตติ์ ประสิทธิ์ดำรง DB 5 1
213 นฤพัทธ์ อานันทนะสุวงศ์ DB 5 1
214 ภณ เนาวรัตน์พงษ์ DB 5 1
215 วรวลัญช์ สุวรรณชีพ DB 5 1
216 สุขพสิษฐ์ ทรัพย์วิจิตร DB 5 1
217 วันกร เบ็ญนุกูล DB 5 1
218 ภูริพัฒน์ ศรีแดง DB 5 1
219 ปารย์เศรษฐ อารีสินพิทักษ์ DB 5 1
220 ภูริ ภูกองเมฆ DB 5 1
221 ภัทรกรณ์ปวัชต์​ ถิรปาล​วัฒน์​ DB 5 1
222 พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ DG 550 7
223 พราวพิชชา บุญประคอง DG 540 7
224 สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล DG 480 9
225 ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร DG 360 4
226 ไกลกังวล จิระอรุณ DG 350 6
227 กุลนภา เผือกประคอง DG 280 3
228 รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ DG 200 2
229 นภัสวรรณ กุฏีรักษ์ DG 195 4
230 ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ DG 180 2
231 กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ DG 180 1
232 ธนัชพร อินทร์แสง DG 170 1
233 ปลายฟ้า ณ น่าน DG 150 2
234 ปริยากร เสริบุตร DG 140 4
235 ปุญญพร กัณฑธนกิจ DG 130 3
236 สลิล บุญญานุสาสน์ DG 110 4
237 สิรินัดดา รัตนบุรี DG 100 1
238 นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ DG 100 1
239 ชนานันท์ แสบงบาล DG 100 1
240 สิรสา บุญญะบัญชา DG 85 3
241 ธัญสิตา เอกเอี่ยมโรจน์ DG 80 1
242 ปุณิกา เหล่าประเสริฐ DG 80 1
243 มนัญชยา ศรีสุข DG 70 1
244 ภูริชญา อ่อนสำอางค์ DG 60 1
245 ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ DG 50 1
246 ภัทรานิษฐ์ รอดกลิ่น DG 40 1
247 ณภัทรกัญ ปวรเดชาพงษ์ DG 30 1
248 ภลดา รัตนอภิโรจ DG 30 1
249 เติมเต็ม เทียนอิน DG 20 1
250 ภาลดา รัตนอภิโรจ DG 10 1
251 ปารณีย์ เหล่าศักดิ์ศรี DG 10 1
252 กานต์สิรี ประกอบนพเก้า DG 5 1
253 พิสิษฐ์ อุปถัมพันธุ์ EB 690 11
254 กฤชณัฎฐ์ โชคดุลย์ EB 530 7
255 พีรณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล EB 310 4
256 เสฏฐวุฒิ วีระชุมพล EB 280 4
257 ธัชกร ยามช่วง EB 280 3
258 Koko Xu EB 250 3
259 วาที นิติภักดิ์ EB 245 5
260 อัครินทร์ รัตรสาร EB 180 2
261 ศศิวัฒน์ จวบสวัสดิ์ EB 140 3
262 ณฐกร อุ่นวงค์ EB 140 2
263 พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง EB 130 2
264 ณพุทธ ตันติพจน์ EB 120 3
265 ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ EB 120 2
266 ณัฐกิตติ์ วิสมิตะนันท์ EB 120 5
267 ภูริต วงศ์สว่าง EB 120 2
268 วิชญ ศรีสุวรรณ EB 105 2
269 มิ่งมงคล สัมฤทธิ์ EB 100 2
270 ลภน สุคนธมาน EB 90 2
271 ภูษณะพนธ์ สินสำราญจิต EB 80 1
272 วชิรวิชญ์ หอวัง EB 80 1
273 ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา EB 80 3
274 กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์ EB 70 2
275 ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล EB 70 1
276 บุญธนิก เจริญฐิติพงศ์ EB 70 2
277 สาวิน แสนบุตร EB 70 2
278 Kuzey Tiftik EB 60 1
279 เตธัส ทองทัพ EB 60 1
280 กษิภัทร ภู่กลมกล่อม EB 60 2
281 ธาม วุฒิเจริญวงศ์ EB 60 1
282 ฉายยง เทียนชัยโรจน์ EB 60 2
283 ธาวิน ตั้งสุขสันต์ EB 50 1
284 ปพน ประสมศักดิ์ EB 45 4
285 ธีรภัทร พศวัตร EB 45 1
286 ดนุนัย ศรีสุวรรณ EB 25 2
287 ชิน วนวิทย์ EB 20 1
288 ตฤน เจียรนันทะ EB 10 1
289 มาวิน จันทเปรมจิตต์ EB 10 1
290 ไทธัญ วังปีติ EB 10 2
291 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ EB 10 1
292 อาชวิน สุนทรสุจริต EB 10 2
293 ศิวสรรค์ ธนากรพิพัฒนกุล EB 10 1
294 ศรา ศิริมหาชัย EB 5 1
295 Song Minghan EB 5 1
296 ดราคร วีระณรงค์ EB 5 1
297 พิชนันท์ ฤกษ์แสงศศิธร EB 5 1
298 ใบบุญ พันธ์แสง EB 5 1
299 กฤตติภูมิ อภินันท์กูล EB 5 1
300 คชานันท์ อินทรผักแว่น EB 5 1
301 ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ EB 5 1
302 ธีทัต รัตนวงศา EB 5 1
303 พรรษวัชร์ พรโยธิคาร์ EB 5 1
304 ศุภธัช เดชะรินทร์ EB 5 1
305 ปณิธิ อมราภรณ์ EB 5 1
306 ธัชพงศ์ อนุตรี EB 5 1
307 ณัฏฐ์ ธีรัตน์พงษ์ EB 5 1
308 อัฐษกรณ์ หัตถบดี EB 5 1
309 ชวิศ กสิวัฒนา EB 5 1
310 กันตภณ งามจิตรกุล EB 5 1
311 ธณภัทร ศิริเลิศชัย EB 5 1
312 ปุญญิศา ศิริศักดิ์ EG 610 7
313 สุพิชญา พรวิลาศสิริ EG 530 8
314 วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ EG 510 7
315 ภิรฎา จุฑาวนิชกุล EG 500 5
316 ทรงพร ชุติมา EG 410 5
317 พลอยโพยม บูรพา EG 390 5
318 ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี EG 340 5
319 ชธิศ์ชาศ์ ศรีเพียร EG 270 3
320 พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี EG 260 3
321 ณิชนันทณ์ รติภูมิ EG 230 3
322 พราว แช่มจ้อย EG 200 3
323 ณฐลี สินธุบดี EG 190 2
324 พอเพียง สงรัตน์ EG 190 2
325 สวรินทร์  สมบูรณ์วิบูลย์ EG 170 2
326 อมลรดา พรหมกลาง EG 160 2
327 อรภิชา ตันจันทร์พงศ์ EG 160 3
328 กฤษณ์​พรรณรจน์​ กฤตมโนรถ EG 160 2
329 มีลักษณ์ อินทรลักษณ์ EG 150 2
330 ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ EG 130 3
331 กุณณดา เฉลิมกุลเดชา EG 100 1
332 ณัฐารีย์ แสงบัว EG 100 1
333 ชณิชา กิจจารักษ์ EG 80 1
334 กัญญาภัค ธนธัญญา EG 80 1
335 ชัญญ์วรชา ชาญนำสิน EG 70 1
336 ณฉัตร​ ปิยวร​ศักดิ์ EG 90 2
337 ธีริน ตันติมูรธา EG 40 1
338 ธารา วิธีเจริญ EG 30 1
339 ณิชารัศม์ ศิระตันติรัตน์ EG 30 1
340 ลลิตสิณี ปลื้มพัฒนกิจ EG 20 1
341 สุภาวดี  สุขจิรโภคกุล EG 10 1
342 เตชินท์ ทองรัตนะ FB 360 4
343 ธนกฤต เงินโสม FB 300 3
345 ภาณุวิชญ์ อังกินันทน์ FB 240 4
346 วศิน สันตานนท์ FB 230 3
347 ภาดล ลีโชควัฒนา FB 180 3
348 ภคิน วณิชชากรพงศ์ FB 170 3
349 ก้องภพ จิระอรุณ FB 170 3
350 ภัทรดิษ แย้มสรวล FB 160 2
351 ณธาร นาคะนิธิ FB 100 1
352 ศรัณย์กร เลิศภิญโญชัยถาวร FB 100 1
353 ธนดล คงสิริ FB 100 1
354 ธนะดี ครองเพียรเลิศ FB 90 1
355 ปพนธนัย วีระพล ธนศิริพัฒน์ FB 90 1
356 พิชยะ กฤษดาวิเศกศักดิ์ FB 90 1
357 ชลันธร เต็มอุดม FB 80 1
358 ภพณัช  ยามช่วง FB 80 1
359 วาคิน จันทเปรมจิตต์ FB 70 1
360 ปัณณพัฒน์ ชำนาญเวช FB 70 1
361 Yubo Shen FB 70 2
362 ภากร โพธิ์พงษ์ FB 20 1
363 ภษมน มีสวัสดิ์ FG 520 6
364 เพชรน้ำหนึ่ง ตวงรัตนกุล FG 100 1
365 ชาลอตต เคต กรีฟส์ FG 100 1
366 พิชชาภา แซ่หยี่ FG 90 1
367 สิร์มีลัญญ์ ศรีวรัญญู FG 90 1
368 นลพรรณ คำเกิด FG 90 1
369 ณฐมน จุฑาวนิชกุล FG 80 1
370 นันณภัชสรณ์ พวงบุบผา FG 80 1