คะแนนสะสม
NAME Class คะแนน ครั้ง
1 อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ S 300 3
2 ประสิทธิโชค รุ่งระวี S 270 3
3 ชวิน ชนันสิริกุล S 100 1
4 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย S 100 1
5 จิระนันท์ ทองชุบ S 90 1
6 พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล S 90 1
7 สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ S 90 1
8 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ AB 440 5
9 นพ สัจวิทย์วิศาล AB 430 5
10 ธัญศรุตฆ์ อรัญ AB 300 5
11 นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ AB 360 4
12 ธีรเดช ผลิพัฒน์ AB 160 3
13 อัศวิน ประภารัตน์ AB 170 2
14 ศรายุทธ แสดขุนทด AB 140 2
15 กรธวัช ชวาลชาญกิจ AB 190 2
16 พรพิภัฒน์ วรรณละเอียด AB 100 1
17 นิธิกิตติ์ เตโชกิจสวโรจน์ AB 90 1
18 ดิชพงศ์ เกตุปัญญา AB 70 2
19 ปกป้อง เทียนจ่าง AB 70 1
20 อนิก จิตต์ประเสริฐ AB 60 1
21 ฤทธา แก้วลังกา AB 50 1
22 พันธวิศ สังขาล AB 50 1
23 ติณณ์นรา นฤปิติ AG 550 6
24 ตามตน นิวาศานนท์ AG 450 5
25 ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี AG 250 3
26 อภิรตา เจ้าทรัพย์ AG 170 2
27 ทัศนีย์ กำแพงนิล AG 100 1
28 อนนต์ พุ่มจันทร์ BB 390 4
29 นรบดินทร์ แสวงดี BB 470 6
30 ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ BB 360 5
31 วชิรวิทย์ บูรณะจันทร์ BB 260 3
32 ภัสธกิต สังขะมาน BB 180 2
33 ปุณณสิน รุ่งเรืองนพรัตน์ BB 180 2
34 รัชชานนท์ นาคามูระ BB 180 2
35 กาญจน์นิติ นิลอ่อน BB 170 2
36 ภูธัชกิจ สังขะมาน BB 140 2
37 กิตติภัค เอกมณีนิล BB 100 1
38 กรชวัล ชวาลชาญกิจ BB 100 1
39 พงศ์ปณต กุลละวณิชย์ BB 100 2
40 กฤษดา เล็กเรืองสินธุ์ BB 90 1
41 ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ BB 80 1
42 ครองธรรม พฤกษานานนท์ BB 50 1
43 ศุภกร เทวะผลิน BB 40 1
44 สรยุทธ สุขประสาร BB 20 1
45 จิรัชยา ชีวศุภกร BG 400 4
46 จิณณ์นิภา นฤปิติ BG 290 4
47 ชญาณิน ป้านภูมิ BG 270 3
48 สุพิชญา หอมพวงภู่ BG 250 3
49 จิดา จิรวัชรเดช BG 90 1
50 กันต์ฤทัย นาควิสัย BG 60 1
51 นรวร เกตุมงคลฉวี CB 610 7
52 เนทฤษ อ่อนอิน CB 320 6
53 ชาทัด สิทธิ CB 300 4
54 กันตพัฒน์ ศิริสวัสดิ์ CB 260 3
55 ธารินทร์ หาญพานิชย์ CB 240 4
56 ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี CB 170 2
57 พัทธนันท์ อภิเวสสะ CB 100 1
58 ธันยธร ธนพิพัฒนกุลชัย CB 100 1
59 คุณานนท์ พฤกษานานนท์ CB 90 1
60 ธีธัช มณีโสะ CB 90 1
61 ณวิภาส โฆสิตคุณ CB 90 1
62 ปิยธัช แผนพงศ์ CB 80 1
63 กฤษณัฐ กิจสงวน CB 70 1
64 ธภัทร มงคลรัตนชาติ CB 60 1
65 กฤติเดช เพียรวิริยะ CB 60 2
66 ภคภัทร เทียนเจริญ CB 50 1
67 ธัชกร ศรีอนงค์ CB 50 1
68 จิรัฏฐ์ จันทร์ภูผราสุข CB 50 1
69 คิรากร ช่วยค้ำชู CB 40 1
70 ธัชพล กุลละวณิชย์ CB 30 2
71 หลุยส์ เชง CB 20 1
72 ณัฐธิมา มุททาหัตถากร CG 440 5
73 ลภัสรดา เจ้าทรัพย์ CG 340 4
74 นาโอมิ โอกาตะ CG 260 3
75 ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ CG 240 4
76 ศศิอรร์ วัฒนากร CG 190 2
77 อิ่มบุญ งามเกิดศิริ CG 160 2
78 รดา โชติสุวรรณ CG 150 3
79 ยูถิกา น่วมไม้พุ่ม CG 100 1
80 ภาณินี ขันมณี CG 100 1
81 มนัสนันท์ วิจิตรขจี CG 90 1
82 ร่มพิชา ศรีวิบูลย์ CG 90 1
83 พัฒนียา นิลวาศ CG 70 1
84 ชณุฏพร ซุ่ยทรัพย์ CG 60 1
85 อนงค์ลักษณ์ เจนจิวัฒนกุล CG 50 1
86 นีรธรรม อ่อนอิน DB 480 6
87 กฤตชญา แซ่หยี่ DB 470 6
88 ปรัน ลิ้มลาภผล DB 325 6
89 ชวัลวิทย์ ศิริศักดิ์ DB 270 5
90 อมเรศ คำสม DB 230 4
91 ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ DB 205 5
92 ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ DB 200 2
93 ปรรฐย์กร แรงกล้า DB 185 3
94 ดริณ ณ ลำเลียง DB 160 2
95 พงศ์อดิศร์ โตวณะบุตร DB 160 2
96 บุระ ชวาลศิลป์ DB 150 2
97 พสิษฐ์ ราตะกั่ว DB 140 3
98 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร DB 140 6
99 ปรมิศวร์ แสงมณี DB 125 3
100 เตชธรรม สนธิวิวัฒน์ DB 100 1
101 ชินวุฒิ แย้มสรวล DB 80 4
102 พสิษฐ์ โชติภักดีตระกูล DB 60 1
103 ณรัก โฆสิตคุณ DB 45 4
104 อัครวินทร์ ไชยเลิศ DB 40 1
105 กัญจน์ภูมิ เตชปัญญากุล DB 40 2
106 คุณานนต์ สมัยนิยม DB 35 2
107 ธณณ กระบวนรัตน์ DB 35 2
108 รชต สายชมภู DB 30 2
109 ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล DB 10 1
110 ธีร์พัฒน์ ศรีเพียร DB 10 2
111 นฤพัทธ์ อานันทนะสุวงศ์ DB 5 1
112 สุขพสิษฐ์ ทรัพย์วิจิตร DB 5 1
113 ไกรภัทร กาญจนาโรจน์พันธ์ DB 5 1
114 วรวลัญช์ สุวรรณชีพ DB 5 1
115 ธันยธรณ์ ก๋ายศ DB 5 1
116 ภัทรกรณ์ปวัชต์​  ถิรปาล​วัฒน์​ DB 5 1
117 ภณ เนาวรัตน์พงษ์ DB 5 1
118 ธนินกิตติ์ ประสิทธิ์ดำรง DB 5 1
119 พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ DG 390 5
120 พราวพิชชา บุญประคอง DG 380 5
121 สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล DG 290 5
122 กุลนภา เผือกประคอง DG 280 3
123 ไกลกังวล จิระอรุณ DG 200 3
124 นภัสวรรณ กุฏีรักษ์ DG 190 3
125 ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร DG 190 2
126 ปลายฟ้า ณ น่าน DG 150 2
127 ชณัฐ กาลวิบูลย์ DG 130 2
128 รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ DG 100 1
129 ปริยากร เสริบุตร DG 100 2
130 จิดาภา แหยมนุช DG 100 1
131 ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ DG 100 1
132 รินลดา ลิขิตปัญญารัตน์ DG 100 1
133 ปุณิกา เหล่าประเสริฐ DG 80 1
134 ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ DG 80 1
135 เสาวลักษณ์ โถทอง DG 70 1
136 ภูริชญา อ่อนสำอางค์ DG 60 1
137 ณภัทรกัญ ปวรเดชาพงษ์ DG 30 1
138 สิรสา บุญญะบัญชา DG 30 1
139 เติมเต็ม เทียนอิน DG 20 1
140 พิสิษฐ์ อุปถัมพันธุ์ EB 410 7
141 รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ EB 360 4
142 วาที นิติภักดิ์ EB 240 4
143 พีรณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล EB 230 3
144 กฤชณัฎฐ์ โชคดุลย์ EB 230 3
145 เสฏฐวุฒิ วีระชุมพล EB 220 3
146 ศศิวัฒน์ จวบสวัสดิ์ EB 140 3
147 ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ EB 120 2
148 ณพุทธ ตันติพจน์ EB 120 3
149 ณศิริ โฆสิตคุณ EB 110 2
150 ชยุต สิทธิกรวณิช EB 100 1
151 อัครวินท์ ไชยเลิศ EB 100 1
152 มิ่งมงคล สัมฤทธิ์ EB 100 2
153 ธัชกร ยามช่วง EB 100 1
154 ลภน สุคนธมาน EB 90 2
155 ณัฐกิตติ์ วิสมิตะนันท์ EB 90 4
156 วชิรวิชญ์ หอวัง EB 80 1
157 ภูษณะพนธ์ สินสำราญจิต EB 80 1
158 อัครินทร์ รัตรสาร EB 80 1
159 กษิภัทร ภู่กลมกล่อม EB 60 2
160 เตธัส ทองทัพ EB 60 1
161 ธาม วุฒิเจริญวงศ์ EB 60 1
162 ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา EB 60 2
163 ธาวิน ตั้งสุขสันต์ EB 50 1
164 รชต สายชมภู EB 40 2
165 กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์ EB 30 1
166 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ EB 10 1
167 ปพน ประสมศักดิ์ EB 10 2
168 ใบบุญ พันธ์แสง EB 5 1
169 ภาริธ น้อยคง EB 5 1
170 ธีทัต รัตนวงศา EB 5 1
171 คชานันท์ อินทรผักแว่น EB 5 1
172 ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ EB 5 1
173 ไทธัญ วังปีติ EB 5 1
174 ศุภธัช เดชะรินทร์ EB 5 1
175 พรรษวัชร์ พรโยธิคาร์ EB 5 1
176 วชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ EB 5 1
177 กฤตติภูมิ อภินันท์กูล EB 5 1
178 วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ EG 460 6
179 ปุญญิศา ศิริศักดิ์ EG 430 5
180 สุพิชญา พรวิลาศสิริ EG 430 6
181 ภิรฎา จุฑาวนิชกุล EG 400 4
182 พลอยโพยม บูรพา EG 390 5
183 ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี EG 340 5
184 ทรงพร ชุติมา EG 270 3
185 ชธิศ์ชาศ์ ศรีเพียร EG 270 3
186 ณฐลี สินธุบดี EG 190 2
187 สวรินทร์  สมบูรณ์วิบูลย์ EG 170 2
188 อมลรดา พรหมกลาง EG 160 2
189 มีลักษณ์ อินทรลักษณ์ EG 150 2
190 ชัญญ์วรชา ชาญนำสิน EG 70 1
191 อรภิชา ตันจันทร์พงศ์ EG 40 1
192 ณิชารัศม์ ศิระตันติรัตน์ EG 30 1
193 ธนกฤต เงินโสม FB 200 2
194 ภัทรดิษ แย้มสรวล FB 160 2
195 ศรัณย์กร เลิศภิญโญชัยถาวร FB 100 1
196 ณธาร นาคะนิธิ FB 100 1
197 ปพนธนัย วีระพล ธนศิริพัฒน์ FB 90 1
198 พิชยะ กฤษดาวิเศกศักดิ์ FB 90 1
199 ภาดล ลีโชควัฒนา FB 90 1
200 ชลันธร เต็มอุดม FB 80 1
201 ภษมน มีสวัสดิ์ FG 420 5
202 พราว แช่มจ้อย FG 140 2
203 พิชชาภา แซ่หยี่ FG 90 1
204 ณิชนันทณ์ รติภูมิ FG 90 1