คะแนนสะสม

 

NAME

Class

คะแนน

ครั้ง

1 อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ S 300 3
2 ประสิทธิโชค รุ่งระวี S 270 3
3 จิระนันท์ ทองชุบ S 190 2
4 ชวิน ชนันสิริกุล S 100 1
5 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย S 100 1
6 พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล S 90 1
7 สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ S 90 1
8 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ AB 540 6
9 ธัญศรุตฆ์ อรัญ AB 470 7
10 นพ สัจวิทย์วิศาล AB 430 5
11 นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ AB 360 4
12 ธีรเดช ผลิพัฒน์ AB 230 4
13 กรธวัช ชวาลชาญกิจ AB 190 2
14 พรพิภัฒน์ วรรณละเอียด AB 190 2
15 อัศวิน ประภารัตน์ AB 170 2
16 ศรายุทธ แสดขุนทด AB 140 2
17 สุพศิน เรืองธรรม AB 100 1
18 นิธิกิตติ์ เตโชกิจสวโรจน์ AB 90 1
19 ภัควัต เภอแสละ AB 80 1
20 ดิชพงศ์ เกตุปัญญา AB 70 2
21 ปกป้อง เทียนจ่าง AB 70 1
22 อนิก จิตต์ประเสริฐ AB 60 1
23 พันธวิศ สังขาล AB 50 1
24 ฤทธา แก้วลังกา AB 50 1
25 ติณณ์นรา นฤปิติ AG 640 7
26 ตามตน นิวาศานนท์ AG 640 7
27 ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี AG 350 4
28 สุชาคีรส์ หอมพวงภู่ AG 180 2
29 อภิรตา เจ้าทรัพย์ AG 170 2
30 ทัศนีย์ กำแพงนิล AG 100 1
31 นรบดินทร์ แสวงดี BB 590 8
32 อนนต์ พุ่มจันทร์ BB 390 4
33 ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ BB 370 6
34 กันตพัฒน์ ศิริสวัสดิ์ BB 300 4
35 รัชชานนท์ นาคามูระ BB 280 3
36 วชิรวิทย์ บูรณะจันทร์ BB 260 3
37 ธารินทร์ หาญพานิชย์ BB 245 5
38 ปุณณสิน รุ่งเรืองนพรัตน์ BB 240 3
39 ณวิภาส โฆสิตคุณ BB 210 3
40 ธันยธร ธนพิพัฒนกุลชัย BB 190 2
41 ภัสธกิต สังขะมาน BB 180 2
42 กาญจน์นิติ นิลอ่อน BB 170 2
43 นพรุจ  ภู่จันทร์ BB 150 2
44 ภูธัชกิจ สังขะมาน BB 140 2
45 โจนาธาน มิคานดา BB 100 1
46 กิตติภัค เอกมณีนิล BB 100 1
47 พงศ์ปณต กุลละวณิชย์ BB 100 2
48 กฤษดา เล็กเรืองสินธุ์ BB 90 1
49 กตัญญู ชาระ BB 80 1
50 ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ BB 80 1
51 นิธิโรจน์ กุลทองสุวโรจน์ BB 65 2
52 ครองธรรม พฤกษานานนท์ BB 50 1
53 ประเสริฐการ สุขิตานนท์ BB 50 1
54 ศุภกร เทวะผลิน BB 45 2
55 ธีร์ ธีรณัฐสุภานนท์ BB 40 1
56 ปราชญ์ ปิ่นจุฑารัตน์ BB 20 1
57 สรยุทธ สุขประสาร BB 20 1
58 ธนโชติ ธชณรงค์ BB 5 1
59 ธนฒย์ ทองเสริม BB 5 1
60 ภาณุวิชญ์ ธรรมจุนเจือ BB 5 1
61 ภูมิ วัฒนศักดิ์พิศาล BB 5 1
62 ภูมิภัทร สุพรรณนิล BB 5 1
63 จิรัชยา ชีวศุภกร BG 500 5
64 จิณณ์นิภา นฤปิติ BG 380 5
65 สุพิชญา หอมพวงภู่ BG 440 5
66 ชญาณิน ป้านภูมิ BG 270 3
67 มนัสนันท์ วิจิตรขจี BG 170 2
68 กันต์ฤทัย นาควิสัย BG 180 3
69 จิดา จิรวัชรเดช BG 90 1
70 กาญจนวารี ชื้อนิธิไพศาล BG 70 1
71 ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน BG 70 1
72 หทัยรัตน์ คลังเมือง BG 60 1
73 อาธิดา กิจจาพิพัฒน์ BG 50 1
74 ญาณิศา พศวัตร BG 30 1
75 นรวร เกตุมงคลฉวี CB 670 8
76 เนทฤษ อ่อนอิน CB 320 6
77 ชาทัด สิทธิ CB 300 4
78 บุระ ชวาลศิลป์ CB 250 3
79 พงศ์อดิศร์ โตวณะบุตร CB 250 3
80 ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี CB 170 2
81 ปิยธัช แผนพงศ์ CB 140 2
82 ภาคิน บุญสุขโชติ CB 120 2
83 พัทธนันท์ อภิเวสสะ CB 100 1
84 ฐณาณัฐ การุญ CB 100 1
85 คุณานนต์ สมัยนิยม CB 105 4
86 คุณานนท์ พฤกษานานนท์ CB 90 1
87 ธีธัช มณีโสะ CB 90 1
88 ปุ​ญ​ญ​พัฒน์​ บุตร​ชา​ดา CB 90 1
89 ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล CB 90 2
90 ธีทัต ศุภรัตโนดม CB 80 1
91 กฤษณัฐ กิจสงวน CB 70 1
92 ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์ CB 70 1
93 ปภังกร มณีวงค์ CB 70 2
94 กฤติเดช เพียรวิริยะ CB 60 2
95 ธภัทร มงคลรัตนชาติ CB 60 1
96 ธัชกร ศรีอนงค์ CB 55 2
97 จิรัฏฐ์ จันทร์ภูผราสุข CB 50 1
98 ภคภัทร เทียนเจริญ CB 50 1
99 คิรากร ช่วยค้ำชู CB 40 1
100 ชยพัทธ์ ชัยยะยางกูร CB 40 1
101 ธัชพล กุลละวณิชย์ CB 30 2
102 ณัฐพฤทธ์ สุขิตานนท์ CB 30 1
103 หลุยส์ เชง CB 20 1
104 ณธีนนท์ วรัชญ์ฟูตระกูล CB 10 1
105 ณัฐธิมา มุทธาหัตถากร CG 600 7
106 นาโอมิ โอกาตะ CG 360 4
107 ลภัสรดา เจ้าทรัพย์ CG 340 4
108 ศศิอรร์ วัฒนากร CG 280 3
109 ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ CG 240 4
110 จิดาภา แหยมนุช CG 180 2
111 รดา โชติสุวรรณ CG 165 5
112 อิ่มบุญ งามเกิดศิริ CG 160 2
113 อนงค์ลักษณ์ เจนจิวัฒนกุล CG 160 3
114 ชณัฐ กาลวิบูลย์ CG 150 3
115 พัฒนียา นิลวาศ CG 120 2
116 เขมณัฏฐ์ ศรลัมพ์ CG 110 2
117 ภาณินี ขันมณี CG 100 1
118 ยูถิกา น่วมไม้พุ่ม CG 100 1
119 ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ CG 100 1
120 ร่มพิชา ศรีวิบูลย์ CG 90 1
121 ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ CG 80 1
122 ชณุฏพร ซุ่ยทรัพย์ CG 70 2
123 ธารพิรุณ นำผลไพบูลย์ CG 60 1
124 ณัฐณิชา วิเศษฤทธิ์ CG 40 1
125 เสาวลักษณ์ โถทอง CG 30 2
126 ปณาลี โฉมฉาย CG 30 1
127 โกลัญญา สิริภูบาล CG 20 1
128 แพรธัณยา หิรัญรัตนากร CG 5 1
129 พิชชา ยงอุดมกิจ CG 5 1
130 ภรณี ปิยวาจานุสรณ์ CG 5 1
131 กฤตชญา แซ่หยี่ DB 560 7
132 นีรธรรม อ่อนอิน DB 550 8
133 รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ DB 540 6
134 ปรัน ลิ้มลาภผล DB 335 8
135 ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ DB 275 7
136 ชวัลวิทย์ ศิริศักดิ์ DB 275 6
137 อมเรศ คำสม DB 250 5
138 พสิษฐ์ ราตะกั่ว DB 230 4
139 ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ DB 200 2
140 ปรรฐย์กร แรงกล้า DB 195 5
141 ปรมิศวร์ แสงมณี DB 185 4
142 ดริณ ณ ลำเลียง DB 160 2
143 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร DB 145 7
144 อัครวินทร์ ไชยเลิศ DB 140 2
145 พสิษฐ์ โชติภักดีตระกูล DB 110 2
146 ชยุต สิทธิกรวณิช DB 105 2
147 เตชธรรม สนธิวิวัฒน์ DB 100 1
148 สิทธิกร  คุ้มถนอม DB 100 1
149 ชินวุฒิ แย้มสรวล DB 80 4
150 ศุภกร เวชสุภาพร DB 80 1
151 กษิติ์เดช ธนธัญญา DB 70 1
152 รชต สายชมภู DB 70 2
153 บุณณ์​ อุทัย​สาง​ DB 70 1
154 ณรัก โฆสิตคุณ DB 50 5
155 อนพัช พลเสนา DB 50 1
156 กัญจน์ภูมิ เตชปัญญากุล DB 45 3
157 ภพธรรม อ่าวรุ่งเรือง DB 40 1
158 ธณณ กระบวนรัตน์ DB 35 2
159 รัทนน นิ่มนวล DB 30 1
160 เจษฎา ช่วงประยูร DB 20 1
161 ภาริธ น้อยคง DB 15 3
162 ธีร์พัฒน์ ศรีเพียร DB 10 2
163 สุภเวช ลิปิพันธ์ DB 10 1
164 ธันยธรณ์ ก๋ายศ DB 10 2
165 วชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ DB 10 2
166 ไกรภัทร กาญจนาโรจน์พันธ์ DB 5 1
167 ธนินกิตติ์ ประสิทธิ์ดำรง DB 5 1
168 นฤพัทธ์ อานันทนะสุวงศ์ DB 5 1
169 ภณ เนาวรัตน์พงษ์ DB 5 1
170 ภัทรกรณ์ปวัชต์​  ถิรปาล​วัฒน์​ DB 5 1
171 วรวลัญช์ สุวรรณชีพ DB 5 1
172 สุขพสิษฐ์ ทรัพย์วิจิตร DB 5 1
173 วันกร เบ็ญนุกูล DB 5 1
174 กานต์ แสงทอง DB 5 1
175 พราวพิชชา บุญประคอง DG 540 7
176 พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ DG 450 6
177 สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล DG 390 7
178 ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร DG 290 3
179 กุลนภา เผือกประคอง DG 280 3
180 ไกลกังวล จิระอรุณ DG 280 4
181 นภัสวรรณ กุฏีรักษ์ DG 195 4
182 ปลายฟ้า ณ น่าน DG 150 2
183 ปริยากร เสริบุตร DG 120 3
184 ภาณิศา จิวชัยศักดิ์ DG 100 1
185 รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ DG 100 1
186 รินลดา ลิขิตปัญญารัตน์ DG 100 1
187 สิรินัดดา รัตนบุรี DG 100 1
188 ธนัชพร อินทร์แสง DG 90 1
189 ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ DG 80 1
190 ธัญสิตา เอกเอี่ยมโรจน์ DG 80 1
191 ปุณิกา เหล่าประเสริฐ DG 80 1
192 มนัญชยา ศรีสุข DG 70 1
193 สลิล บุญญานุสาสน์ DG 70 2
194 ภูริชญา อ่อนสำอางค์ DG 60 1
195 ชนานันท์ แสบงบาล DG 40 1
196 ภัทรานิษฐ์ รอดกลิ่น DG 40 1
197 ณภัทรกัญ ปวรเดชาพงษ์ DG 30 1
198 ปุญญพร กัณฑธนกิจ DG 30 1
199 สิรสา บุญญะบัญชา DG 30 1
200 ภลดา รัตนอภิโรจ DG 30 1
201 เติมเต็ม เทียนอิน DG 20 1
202 ปารณีย์ เหล่าศักดิ์ศรี DG 5 1
203 พิสิษฐ์ อุปถัมพันธุ์ EB 510 9
204 กฤชณัฎฐ์ โชคดุลย์ EB 380 5
205 พีรณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล EB 310 4
206 เสฏฐวุฒิ วีระชุมพล EB 280 4
207 วาที นิติภักดิ์ EB 245 5
208 อัครินทร์ รัตรสาร EB 180 2
209 ธัชกร ยามช่วง EB 180 2
210 ศศิวัฒน์ จวบสวัสดิ์ EB 140 3
211 ณพุทธ ตันติพจน์ EB 120 3
212 ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ EB 120 2
213 ณศิริ โฆสิตคุณ EB 110 2
214 มิ่งมงคล สัมฤทธิ์ EB 100 2
215 ณัฐกิตติ์ วิสมิตะนันท์ EB 90 4
216 พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง EB 90 1
217 ลภน สุคนธมาน EB 90 2
218 Koko Xu EB 90 1
219 ภูษณะพนธ์ สินสำราญจิต EB 80 1
22 วชิรวิชญ์ หอวัง EB 80 1
221 กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์ EB 70 2
222 ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล EB 70 1
223 บุญธนิก เจริญฐิติพงศ์ EB 70 2
224 เตธัส ทองทัพ EB 60 1
225 กษิภัทร ภู่กลมกล่อม EB 60 2
226 ธรรศวรัตม์ พวงบุบผา EB 60 2
227 ธาม วุฒิเจริญวงศ์ EB 60 1
228 ณฐกร อุ่นวงค์ EB 60 1
229 ธาวิน ตั้งสุขสันต์ EB 50 1
230 สาวิน แสนบุตร EB 40 1
231 ปพน ประสมศักดิ์ EB 40 3
232 ดนุนัย ศรีสุวรรณ EB 20 1
233 มาวิน จันทเปรมจิตต์ EB 10 1
234 ไทธัญ วังปีติ EB 10 2
235 พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ EB 10 1
236 อาชวิน สุนทรสุจริต EB 10 2
237 ธีรภัทร พศวัตร EB 5 1
238 ฉายยง เทียนชัยโรจน์ EB 5 1
239 ดราคร วีระณรงค์ EB 5 1
240 พิชนันท์ ฤกษ์แสงศศิธร EB 5 1
241 ใบบุญ พันธ์แสง EB 5 1
242 กฤตติภูมิ อภินันท์กูล EB 5 1
243 คชานันท์ อินทรผักแว่น EB 5 1
244 ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ EB 5 1
245 ธีทัต รัตนวงศา EB 5 1
246 พรรษวัชร์ พรโยธิคาร์ EB 5 1
247 ศุภธัช เดชะรินทร์ EB 5 1
248 ปุญญิศา ศิริศักดิ์ EG 520 6
249 วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ EG 510 7
250 สุพิชญา พรวิลาศสิริ EG 430 6
251 ภิรฎา จุฑาวนิชกุล EG 400 4
252 พลอยโพยม บูรพา EG 390 5
253 ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี EG 340 5
254 ทรงพร ชุติมา EG 340 4
255 ชธิศ์ชาศ์ ศรีเพียร EG 270 3
256 ณิชนันทณ์ รติภูมิ EG 230 3
257 พราว แช่มจ้อย EG 200 3
258 ณฐลี สินธุบดี EG 190 2
259 สวรินทร์  สมบูรณ์วิบูลย์ EG 170 2
260 อมลรดา พรหมกลาง EG 160 2
261 พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี EG 160 2
262 มีลักษณ์ อินทรลักษณ์ EG 150 2
263 กุณณดา เฉลิมกุลเดชา EG 100 1
264 พอเพียง สงรัตน์ EG 100 1
265 ณัฐณิชา ชินรัตนพิสิทธิ์ EG 90 2
266 ชณิชา กิจจารักษ์ EG 80 1
267 กัญญาภัค ธนธัญญา EG 80 1
268 ชัญญ์วรชา ชาญนำสิน EG 70 1
269 ณัฐารีย์ แสงบัว EG 50 1
270 ธีริน ตันติมูรธา EG 40 1
271 อรภิชา ตันจันทร์พงศ์ EG 40 1
272 ณิชารัศม์ ศิระตันติรัตน์ EG 30 1
273 ธนกฤต เงินโสม FB 300 3
274 เตชินท์ ทองรัตนะ FB 170 2
275 ภัทรดิษ แย้มสรวล FB 160 2
276 ภาณุวิชญ์ อังกินันทน์ FB 110 2
277 ณธาร นาคะนิธิ FB 100 1
278 ศรัณย์กร เลิศภิญโญชัยถาวร FB 100 1
279 วิชญ ศรีสุวรรณ FB 100 1
280 ธนะดี ครองเพียรเลิศ FB 90 1
281 ปพนธนัย วีระพล ธนศิริพัฒน์ FB 90 1
282 พิชยะ กฤษดาวิเศกศักดิ์ FB 90 1
283 ภาดล ลีโชควัฒนา FB 90 1
284 ชลันธร เต็มอุดม FB 80 1
285 ภพณัช  ยามช่วง FB 80 1
286 วศิน สันตานนท์ FB 70 1
287 วาคิน จันทเปรมจิตต์ FB 70 1
288 ภคิน วณิชชากรพงศ์ FB 60 1
289 ก้องภพ จิระอรุณ FB 50 1
290 ภษมน มีสวัสดิ์ FG 420 5
291 เพชรน้ำหนึ่ง ตวงรัตนกุล FG 100 1
292 พิชชาภา แซ่หยี่ FG 90 1